Do pobrania

Sprawozdanie finansowe: Grupa Budimex
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej POBIERZ
Skonsolidowany rachunek zysków i strat POBIERZ
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów POBIERZ
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym POBIERZ
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych POBIERZ

 

Sprawozdanie finansowe: Budimex SA
Sprawozdanie z sytuacji finansowej POBIERZ
Rachunek zysków i strat POBIERZ
Sprawozdanie z całkowitych dochodów POBIERZ
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym POBIERZ
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych POBIERZ
QR Code