Otoczenie rynkowe

DWORZEC PKP W BYDGOSZCZY
Otoczenie rynkowe

Ogólna
charakterystyka rynku

Pomimo trudnej i niestabilnej sytuacji na rynkach międzynarodowych oraz konfliktów geopolitycznych miniony rok był dla polskiej gospodarki udany. W 2015 roku nastąpiło nieznaczne przyśpieszenie wzrostu gospodarczego w Polsce. Według wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), produkt krajowy brutto (PKB) przyrósł realnie o 3,6% rok do roku w porównaniu z tempem 3,3% w roku poprzednim. Największy pozytywny wpływ na wzrost PKB miał popyt krajowy (+3,4% w porównaniu do roku 2014). W przeciwieństwie do poprzedniego roku, popyt zagraniczny (eksport netto) miał dodatni wpływ na PKB. Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 2015 roku wzrosła o 3,4% w porównaniu z rokiem 2014, wobec wzrostu o 3,3% rok wcześniej. Za ten dobry wynik w znaczącej części odpowiada sektor przemysłu oraz budownictwa, w których wartość dodana brutto wzrosła według wstępnych szacunków odpowiednio o 5,4% i 4,4% w porównaniu z rokiem poprzednim. Pozytywnie należy ocenić również spadek stopy bezrobocia o 1,6 punktu procentowego z poziomu 11,4% w grudniu 2014 roku do 9,8% na koniec roku 2015.

Lepsze nastroje na rynku budowlanym znalazły odzwierciedlenie we wskaźniku ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie, który, mimo że nadal ujemny, notował wyższe wartości niż w roku 2014 roku. Bez wątpienia istotne znaczenie dla przyszłych perspektyw rynku miał wzrost inwestycji mierzonych nakładami brutto na środki trwałe (przyrost o 6,1% w porównaniu z rokiem poprzednim) oraz zwiększenie wartości rozstrzyganych przetargów w segmencie budownictwa drogowego w porównaniu z rokiem 2014.

W roku 2015 produkcja budowlano-montażowa wzrosła rok do roku o 2,3% (w wartościach bieżących), wobec 2,6% w roku 2014. Siłą napędową branży budowlanej w roku 2015 był zarówno segment budownictwa mieszkaniowego jak i infrastrukturalnego, w ramach którego kluczową rolę odegrało budownictwo przesyłowe oraz kolejowe. Wzrost segmentu infrastrukturalnego był hamowany przez spadek produkcji budowlano-montażowej w sektorze budowli wodnych (spadek produkcji o 25,7% w stosunku do 2014 roku).

Struktura produkcji budowlano-montażowej w 2015 roku nie uległa znaczącym zmianom w stosunku do ubiegłego roku. Nadal największy udział w produkcji budowlano-montażowej mają obiekty inżynierii lądowej i wodnej (54% w produkcji budowlano-montażowej ogółem, bez zmian w stosunku do roku ubiegłego). Tymczasem analogiczny udział budownictwa mieszkalnego wzrósł o jeden punkt procentowy z 13% w roku 2014 do 14% w roku 2015.

Rok 2015 charakteryzował dalszy spadek cen produkcji budowlano-montażowej. W okresie styczeń-grudzień 2015 roku ceny spadły o 0,5%, wobec spadku o 1,2% w roku 2014 w porównaniu do roku 2013.

Po dwuletnim okresie spadkowym, w roku 2015 nastąpił wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania osiągając poziom 147,7 tysięcy (wzrost o 3,2% w porównaniu z rokiem 2014). Bardzo dobrą koniunkturę potwierdza liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto (wzrost rok do roku o 13,7% do poziomu 168,4 tysięcy) oraz liczba wydanych pozwoleń na budowę (przyrost rok do roku o 20,5% do poziomu 188,8 tysięcy). Rządowy program Mieszkanie dla Młodych (MdM) oraz rekordowo niskie stopy procentowe skutkujące relatywnie tanim finansowaniem i jednocześnie mało atrakcyjnym oprocentowaniem lokat bankowych przyczyniły się do wyraźnego ożywienia rynku deweloperskiego. Powyższe czynniki w połączeniu z ofertą deweloperów dopasowaną do preferencji i możliwości nabywczych klientów oraz stabilizacja cen mieszkań spowodowały, że rok 2015 należy uznać prawdopodobnie za historycznie najlepszy w branży deweloperskiej pod kątem ilości przedsprzedanych mieszkań. Na sześciu największych pod względem obrotów rynkach mieszkaniowych w Polsce (Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Poznań, i Łódź) w roku 2015 deweloperzy przedsprzedali ok. 51,8 tysiąca mieszkań (o 20% więcej niż w roku 2014).

QR Code