Sytuacja finansowa Grupy Budimex  - Zarządzanie zasobami finansowymi Grupy BudimexSytuacja finansowa Grupy Budimex - Zarządzanie zasobami finansowymi Grupy Budimex

CUK W PŁOCKU
Sytuacja finansowa Grupy Budimex  - Zarządzanie zasobami finansowymi Grupy Budimex

Zarządzanie zasobami finansowymi Grupy Budimex

Stan środków pieniężnych Grupy Budimex wynosił na dzień 31 grudnia 2015 roku 2 413 126 tysięcy złotych i był o 581 474 tysięcy złotych wyższy niż stan na dzień 31 grudnia 2014 roku. W trakcie roku 2015 miała miejsce wypłata dywidendy przez Budimex SA w wysokości 155 989 tysięcy złotych. W ciągu roku 2015 Budimex Nieruchomości sp. z o.o. zainwestowała także 151 649 własnych środków w grunty pod działalność deweloperską. Wygenerowanie środków pieniężnych na przedstawionym poziomie, pomimo wypłaty dywidendy oraz wspomnianych wydatków na grunty, było możliwe przede wszystkim dzięki: wysokiej rentowności spółek Grupy we wszystkich segmentach działalności osiągniętej w 2015 roku oraz utrzymującym się korzystnym tendencjom w zakresie składników kapitału obrotowego w części budowlanej w trakcie II półrocza 2015 roku, w tym wzrostowi salda netto otrzymanych zaliczek kontraktowych od klientów w segmencie budowlanym, oraz wzrostowi salda netto otrzymanych wpłat od klientów w części deweloperskiej.

Nadwyżki środków pieniężnych Grupy były - zgodnie z polityką Grupy – lokowane w depozyty w bankach o wysokim ratingu. Ponadto spółka Budimex SA wykorzystywała nadwyżki środków pieniężnych do finansowania swoich dostawców usług i materiałów, co wpływało pozytywnie na płynność finansową tychże dostawców i generowało dodatkowe przychody finansowe dla Budimeksu SA.

Spółki Grupy Budimex posiadały zadłużenie zewnętrzne z tytułu kredytów, pożyczek i innych zewnętrznych źródeł finansowania, w tym z tytułu leasingu finansowego, które na 31 grudnia 2015 roku wynosiło 64 341 tysięcy złotych, a zatem było niższe o 3 359 tysięcy złotych w stosunku do stanu na 31 grudnia 2014 roku (patrz tabela poniżej). Na kwotę zadłużenia Grupy składają się przede wszystkim: kredyt zaciągnięty przez Budimex Parking Wrocław sp. o.o. na finansowanie koncesji parkingowej (parking przy Hali Stulecia we Wrocławiu) oraz zadłużenie Budimex SA z tytułu umów leasingu finansowego (zawartych w celu finansowania nabycia składników rzeczowego majątku trwałego – głównie maszyn i urządzeń do realizacji kontraktów drogowych). Na koniec roku 2015 Grupa nie posiadała zadłużenia z tytułu kredytów bankowych finansujących działalność deweloperską.

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i innych zewnętrznych źródeł finansowania: 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013
- długoterminowe 44 563 46 298 34 355
- krótkoterminowe 19 778 21 402 19 729
Ogółem  64 341  67 700 54 084

Strukturę finansowania Grupy Budimex obrazują następujące wskaźniki:

Wskaźnik 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013
Pokrycie majątku kapitałem własnym:
(kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej)/ (aktywa ogółem)
0,13 0,13 0,17
Pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym:
(kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej)/ (aktywa trwałe)
0,73 0,77 1,01
Wskaźnik zadłużenia całkowitego:
(aktywa ogółem - kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej)/
(aktywa ogółem)
0,87 0,87 0,83
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych:
(aktywa ogółem - kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej)/
(kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej)
6,87 6,43 4,89

Na koniec roku 2015 wskaźniki obrazujące strukturę kapitału Grupy nie zmieniły się w istotny sposób w porównaniu do stanu na koniec roku 2014. Znaczący wzrost sumy bilansowej, przede wszystkim wskutek wspomnianego powyżej wzrostu otrzymanych zaliczek i towarzyszącego mu wzrostu stanu gotówki,  spowodował zwiększenie zadłużenia kapitałów własnych.

Wskaźniki płynności, jakkolwiek nieco niższe niż na koniec roku 2014, pozostają na zbliżonym poziomie do stanu na koniec roku 2015.

Wskaźnik 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013
Płynność bieżąca
(aktywa obrotowe)/(zobowiązania krótkoterminowe)
1,06 1,09 1,14
Płynność szybka
(aktywa obrotowe – zapasy)/(zobowiązania krótkoterminowe)
0,83 0,87 0,88

Obecna bardzo dobra sytuacja finansowa Grupy Budimex, zasoby gotówkowe Grupy, dostęp do limitów kredytowych oraz nieznaczny poziom zadłużenia finansowego powodują, że nie ma zagrożeń dla finansowania działalności Grupy w roku 2016.

QR Code