Sytuacja finansowa Grupy Budimex - Charakterystyka podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych Grupy BudimexSytuacja finansowa Grupy Budimex - Charakterystyka podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych Grupy Budimex

WYDZIAŁ CHEMII POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
Sytuacja finansowa Grupy Budimex - Charakterystyka podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych Grupy Budimex

Charakterystyka podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych Grupy Budimex

Sytuację finansową Grupy Budimex w roku 2015 charakteryzują wybrane wielkości ekonomiczno-finansowe ujawnione w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz rachunku zysków i strat (zestawienie poniżej wraz z danymi porównywalnymi za rok 2014).

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Budimex

Główne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Budimex na dzień 31 grudnia 2015 roku w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2014 roku przedstawia poniższa tabela:

AKTYWA (tys. zł) 31.12.2015 31.12.2014 Zmiana Zmiana %
Aktywa trwałe (długoterminowe) 821 207 677 496 143 711 21,2%
Rzeczowe aktywa trwałe 83 248 79 513 3 735 4,7%
Nieruchomości inwestycyjne 63 410 24 994 38 416 153,7%
Wartości niematerialne 4 000 4 494 (494) (11,0%)
Wartość firmy jednostek podporządkowanych 73 237 73 237 0 0,0%
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności 45 762 7 539 38 223 507,0%
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 9 247 8 376 871 10,4%
Kaucje z tytułu umów o budowę 20 388 27 923 (7 535) (27,0%)
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 34 909 29 945 4 964 16,6%
Należności z tytułu umowy koncesyjnej 45 688 45 214 474 1,0%
Pozostałe aktywa finansowe 396 - 396 100,0%
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 440 922 376 261 64 661 17,2%
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 3 892 157 3 180 713 711 444 22,4%
Zapasy 867 581 648 655 218 926 33,8%
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 420 558 495 364 (74 806) (15,1%)
Kaucje z tytułu umów o budowę 16 276 10 248 6 028 58,8%
Kwoty należne od odbiorców z tytułu umów o budowę 171 763 172 548 (785) (0,5%)
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 421 265 156 58,9%
Pozostałe aktywa finansowe 2 432 19 800 (17 368) (87,7%)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 413 126 1 831 652 581 474 31,7%
Aktywa trwałe (grupy do zbycia) zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży - 2 181 (2 181) (100,0%)
RAZEM AKTYWA 4 713 364 3 858 209 855 155 22,2%
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA 31.12.2015 31.12.2014 Zmiana Zmiana %
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 599 206 519 265 79 941 15,4%
Kapitał podstawowy 145 848 145 848 - 0,0%
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 87 163 87 163 - 0,0%
Pozostałe kapitały rezerwowe 4 801 4 816 (15) (0,3%)
Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów i podmiotów zagranicznych  5 425 5 326 99 1,9%
Zyski zatrzymane 355 969 276 112 79 857 28,9%
Udziały niedające kontroli 3 918 3 244 674 20,8%
Razem kapitał własny 603 124 522 509 80 615 15,4%
Zobowiązania 4 110 240 3 335 700 774 540 23,2%
Zobowiązania długoterminowe 444 226 412 629 31 597 7,7%
Kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania 44 563 46 298 (1 735) (3,7%)
Kaucje z tytułu umów o budowę 207 239 176 116 31 123 17,7%
Rezerwy na zobowiązania długoterminowe i inne obciążenia 181 691 179 169 2 522 1,4%
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych 7 657 6 121 1 536 25,1%
Pozostałe zobowiązania finansowe 3 076 4 925 (1 849) (37,5%)
Zobowiązania krótkoterminowe 3 666 014 2 923 071 742 943 25,4%
Kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania 19 778 21 402 (1 624) (7,6%)
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 1 135 894 1 117 743 18 151 1,6%
Kaucje z tytułu umów o budowę 168 033 201 207 (33 174) (16,5%)
Kwoty należne odbiorcom z tytułu umów o budowę 1 239 940 920 668 319 272 34,7%
Przychody przyszłych okresów 896 448 520 766 375 682 72,1%
Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe i inne obciążenia 135 565 111 598 23 967 21,5%
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 67 568 26 291 41 277 157,0%
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych 1 350 1 080 270 25,0%
Pozostałe zobowiązania finansowe 1 438 2 316 (878) (37,9%)
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA 4 713 364 3 858 209 855 155 22,2%

Na dzień 31 grudnia 2015 roku skonsolidowana wartość aktywów wzrosła o 855 155 tysięcy złotych w stosunku do stanu na koniec grudnia 2014 roku w wyniku wzrostu wartości aktywów trwałych o 21,2% (143 711 tysięcy złotych) oraz wzrostu wartości aktywów obrotowych o 22,4% (711 444 tysiące złotych).

Aktywa trwałe (długoterminowe):

Na zmianę wartości aktywów trwałych na dzień 31 grudnia 2015 roku w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku wpływ miały przede wszystkim:

 • wzrost salda nieruchomości inwestycyjnych w wyniku zakupu nieruchomości pod wynajem przez segment deweloperski o wartości 38 788 tysięcy złotych,
 • wzrost salda inwestycji w jednostkach wycenianych metodą praw własności w wyniku konwersji pożyczki na kapitał w spółce stowarzyszonej FBSerwis SA w kwocie 41 650 tysięcy złotych, przy jednoczesnym pomniejszeniu salda
  o 3 427 tysięcy złotych z tytułu strat jednostek stowarzyszonych,
 • wzrost salda aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego o 64 661 tysięcy złotych w wyniku utworzenia aktywów w kwocie 61 008 tysięcy złotych, rozwiązania rezerwy w kwocie 3 467 tysięcy złotych, jak również innych zmian w kwocie 186 tysięcy złotych.

Aktywa obrotowe (krótkoterminowe):

W tym samym czasie aktywa obrotowe wzrosły o 711 444 tysiące złotych, co było głównie wynikiem wzrostu:

 • salda zapasów o 218 926 tysięcy złotych, głównie w wyniku większej skali działalności deweloperskiej,
 • salda środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 581 474 tysiące złotych,

przy jednoczesnym spadku:

 • salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności o kwotę 74 806 tysięcy złotych,
 • salda pozostałych aktywów finansowych o kwotę 17 368 tysięcy złotych, głównie związanym z konwersją pożyczek udzielonych jednostce stowarzyszonej.

Kapitał własny i zobowiązania:

Po stronie kapitałów własnych i zobowiązań zmiany dotyczyły:

 • wzrostu wartości zobowiązań długoterminowych o kwotę 31 597 tysięcy złotych, przede wszystkim z powodu wzrostu salda zobowiązań z tytułu kaucji długoterminowych o 31 123 tysiące złotych,
 • wzrostu wartości zobowiązań krótkoterminowych o kwotę 742 943 tysiące złotych, z których największe zmiany dotyczyły:
  • wzrostu kwot należnych odbiorcom z tytułu umów o budowę o 319 272 tysiące złotych, co jest skutkiem zwiększonej skali działalności budowlanej Grupy,
  • wzrostu salda przychodów przyszłych okresów o 375 682 tysiące złotych, głównie z tytułu zaliczek na realizowane kontrakty budowlane oraz wpłat na lokale w działalności deweloperskiej.

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Budimex

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK
ZYSKÓW I STRAT
01.01 - 31.12.2015 01.01 - 31.12.2014 Zmiana Zmiana %
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów 5 133 994 4 949 939 184 055 3,7%
Koszty sprzedanych produktów i usług oraz towarów i materiałów (4 641 280) (4 517 259) (124 021) 2,7%
Zysk brutto ze sprzedaży 492 714 432 680 60 034 13,9%
Koszty sprzedaży (29 742) (27 660) (2 082) 7,5%
Koszty ogólnego zarządu (190 081) (177 743) (12 338) 6,9%
Pozostałe przychody operacyjne 56 205 60 191 (3 986) (6,6%)
Pozostałe koszty operacyjne (36 878) (40 150) 3 272 (8,1%)
Zysk z działalności operacyjnej 292 218 247 318 44 900 18,2%
Przychody finansowe 39 545 42 841 (3 296) (7,7%)
Koszty finansowe (31 535) (41 688) 10 153 (24,4%)
Udział w (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności (3 427) (5 852) 2 425 (41,4%)
Zysk brutto 296 801 242 619 54 182 22,3%
Podatek dochodowy (60 281) (48 681) (11 600) 23,8%
Zysk netto za okres 236 520 193 938 42 582 22,0%
 z tego przypadający:        
 akcjonariuszom Spółki 235 846 191 973 43 873 22,9%
 udziałom niedającym kontroli 674 1 965 (1 291) (65,7%)

W roku 2015 Grupa Budimex uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 5 133 994 tysiące złotych, co stanowi wzrost o 3,72% w porównaniu do przychodów uzyskanych w roku 2014.

Zysk brutto ze sprzedaży w 2015 roku wyniósł 492 714 tysięcy złotych, natomiast w roku poprzednim osiągnął wartość 432 680 tysięcy złotych. Rentowność brutto sprzedaży w roku 2015 wyniosła zatem 9,60%, a w roku 2014 wskaźnik ten wynosił 8,74%.

Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości w przypadku, gdy budżetowane koszty realizacji kontraktu budowlanego przekraczają całkowitą wartość przewidywanych przychodów, spółki Grupy w momencie zidentyfikowania tego faktu tworzą rezerwy na straty, prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu z działalności finansowej w pozycji „Kwoty należne odbiorcom z tytułu umów o budowę”. Na dzień 31 grudnia 2015 roku rezerwy na straty na kontraktach wynosiły 629 689 tysięcy złotych. W 2015 roku saldo rezerw na straty na kontraktach uległo zwiększeniu o kwotę 184 531 tysięcy złotych.

Koszty sprzedaży w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2015 roku, w porównaniu z rokiem poprzednim, wzrosły o 2 082 tysiące złotych, natomiast koszty ogólnego zarządu są o 12 338 tysięcy złotych wyższe niż koszty poniesione w 2014 roku. Wskaźnik udziału łącznie kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu w sprzedaży ogółem wzrósł z 4,15% w 2014 roku do 4,28% w roku bieżącym.

Pozostałe przychody operacyjne w 2015 roku wyniosły 56 205 tysięcy złotych i obejmowały między innymi otrzymane odszkodowania i kary umowne w kwocie 14 929 tysięcy złotych, rozwiązanie rezerw na kary i sankcje w kwocie 4 346 tysięcy złotych, rozwiązanie rezerw na restrukturyzację w kwocie 2 769 tysięcy złotych, odwrócenie odpisów aktualizujących należności w kwocie 9 719 tysięcy złotych, a także odpis przedawnionych zobowiązań w kwocie 3 698 tysięcy złotych. Ponadto w roku 2015 roku spółki Grupy dokonały zbycia składników rzeczowego majątku trwałego oraz nieruchomości inwestycyjnych, z którego osiągnęły ogólny zysk w wysokości 16 829 tysięcy złotych. Wartość netto składników rzeczowego majątku trwałego sprzedanych w roku 2015 wynosiła 3 997 tysięcy złotych, a aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży – 2 181 tysięcy złotych. Transakcja zbycia aktywów przeznaczonych do sprzedaży została sfinalizowana w dniu 24 lutego 2015 roku. Zysk z tej operacji wyniósł 11 819 tysięcy złotych i został ujęty w segmencie – Działalność deweloperska i zarządzanie nieruchomościami.

Poza tym w roku 2015 Grupa odnotowała również zysk z tytułu wyceny i realizacji instrumentów pochodnych typu FX Forward oraz opcji walutowych (zawartych w celu ograniczenia ryzyka kursowego kontraktów budowlanych w walutach obcych) w wysokości 2 654 tysiące złotych.

Pozostałe koszty operacyjne w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2015 roku wyniosły 36 878 tysięcy złotych, z czego 4 796 tysięcy złotych stanowiły koszty z tytułu odpisów aktualizujących wartość należności, a 2 533 tysiące złotych dotyczyło kosztów z tytułu utworzonych odpisów aktualizujących wartość zapasów. Koszty utworzonych rezerw na sprawy sądowe wynosiły 855 tysięcy złotych, a 11 212 tysiące złotych dotyczyło utworzonych rezerw na kary i odszkodowania. Wartość wypłaconych odszkodowań i kar umownych, które obciążyły wynik Grupy w 2015 roku wyniosła 14 900 tysięcy złotych. 990 tysięcy złotych wyniosły z kolei koszty opłat sądowych i egzekucyjnych oraz koszty postępowania sądowego.

W 2015 roku Grupa odnotowała zysk z działalności operacyjnej w wysokości 292 218 tysięcy złotych, co stanowiło 5,69% wartości przychodów ze sprzedaży. W roku poprzednim zysk z działalności operacyjnej wyniósł 247 318 tysięcy złotych, co stanowiło 5,00% wartości przychodów ze sprzedaży.

W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2015 roku Grupa osiągnęła zysk z działalności finansowej wynoszący 8 010 tysięcy złotych, podczas gdy w 2014 roku – zysk w wysokości 1 153 tysiące złotych. Koszty finansowe w 2015 roku stanowiły między innymi: koszty odsetek w wysokości  4 186 tysięcy złotych, zapłacone przez spółki Grupy prowizje bankowe od gwarancji i kredytów w wysokości 20 766 tysięcy złotych, koszty z tytułu dyskonta długoterminowych należności i zobowiązań z tytułu kaucji gwarancyjnych w wysokości 5 346 tysięcy złotych. W roku 2015 Grupa poniosła też stratę z tytułu realizacji instrumentów pochodnych typu swap stopy procentowej (zawartych w celu ograniczenia ryzyka stopy procentowej) w wysokości 627 tysięcy złotych oraz jednocześnie odnotowała zysk z tytułu wyceny tychże instrumentów w wysokości 349 tysięcy złotych. Przychody finansowe za 2015 rok stanowiły przede wszystkim odsetki w wysokości 35 630 tysięcy złotych, wycena należności z tytułu umowy koncesyjnej w kwocie 2 956 tysięcy złotych, a także odwrócenie dyskonta należności długoterminowych w kwocie 510 tysięcy złotych.  

Rok 2015 Grupa zamknęła zyskiem brutto w wysokości 296 801 tysięcy złotych, natomiast rok poprzedni - zyskiem brutto w wysokości 242 619 tysięcy złotych.

Obciążenie wyniku z tytułu podatku dochodowego za 2015 rok wyniosło 60 281 tysięcy złotych, w tym:

 • część bieżąca w wysokości 124 604 tysiące złotych,
 • część odroczona w wysokości (64 323) tysiące złotych.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Grupa rozpoznała aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 440 922 tysiące złotych, podczas gdy na dzień 31 grudnia 2014 roku Grupa wykazywała aktywa z tego tytułu w kwocie 376 261 tysięcy złotych. Składniki sprawozdania z sytuacji finansowej z tytułu odroczonego podatku dochodowego w Grupie Budimex wynikają głównie ze specyfiki rozliczeń kontraktów budowlanych, gdzie moment uznania kosztu za poniesiony i przychodu za zrealizowany są różne w ujęciu podatkowym i księgowym.

Zysk netto przypisany akcjonariuszom Budimeksu SA za rok 2015 roku wyniósł 235 846 tysięcy złotych, podczas gdy zysk netto przypisany akcjonariuszom Budimeksu SA za rok 2014 wyniósł 191 973 tysiące złotych.

Zysk netto przypisany udziałom niedającym kontroli za 2015 rok wyniósł 674 tysiące złotych. W analogicznym okresie roku poprzedniego wynik netto przypisany udziałom niedającym kontroli wynosił 1 965 tysięcy złotych.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Wykazana w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych pozycja środki pieniężne i ich ekwiwalenty składa się z gotówki w kasie oraz lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały potraktowane jako działalność inwestycyjna.

Do środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania Grupa zalicza przede wszystkim środki:

 • stanowiące zabezpieczenie gwarancji bankowych,
 • zgromadzone na otwartych mieszkaniowych rachunkach powierniczych,
 • środki na rachunkach powierniczych i bieżących w części należnej partnerom realizującym kontrakty budowlane wraz ze spółką z Grupy,

o ile ich termin zapadalności nie przekracza 3 miesięcy.

Grupa Budimex rozpoczęła rok 2015 posiadając środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie w łącznej kwocie 1 831 652 tysiące złotych, która dla celów sporządzenia sprawozdania z przepływów pieniężnych została zmniejszona o środki o ograniczonej możliwości dysponowania w wysokości 104 962 tysiące złotych. Przepływy pieniężne netto za rok 2015 były dodatnie i wyniosły 457 287 tysięcy złotych i na dzień 31 grudnia 2015 roku Grupa wykazała środki pieniężne w wysokości 2 413 126 tysięcy złotych, w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania w kwocie 229 049 tysięcy złotych.

W roku 2015 stan środków pieniężnych z działalności operacyjnej zwiększył się o kwotę 699 259 tysięcy złotych.

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej zamknęły się ujemnym saldem w wysokości 70 462 tysiące złotych, co było głównie rezultatem nabycia niefinansowych aktywów trwałych, zakupu dodatkowych akcji w FBSerwis SA oraz udzielonych pożyczek.

Przepływy pieniężne z działalności finansowej za 2015 rok były ujemne i wyniosły 171 510 tysięcy złotych i były głównie wynikiem wypłaty dywidendy za rok 2014.

QR Code