Sytuacja finansowa Grupy Budimex  - Zobowiązania i należności warunkowe Grupy BudimexSytuacja finansowa Grupy Budimex - Zobowiązania i należności warunkowe Grupy Budimex

CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
Sytuacja finansowa Grupy Budimex  - Zobowiązania i należności warunkowe Grupy Budimex

Zobowiązania i należności warunkowe Grupy Budimex

Poręczenia, gwarancje oraz inne zobowiązania i należności warunkowe:

31 grudnia 2015 roku 31 grudnia 2014 roku
Należności warunkowe    
Od jednostek powiązanych    
 – otrzymanych gwarancji i poręczeń - -
 – otrzymanych weksli jako zabezpieczenie - -
Od jednostek powiązanych ogółem - -
Od pozostałych jednostek    
 – otrzymanych gwarancji i poręczeń 348 558 316 777
 – otrzymanych weksli jako zabezpieczenie 5 478 8 519
Od pozostałych jednostek ogółem 354 036 325 296
Pozostałe należności warunkowe 1 350 86
Należności warunkowe ogółem 355 386 325 382
Zobowiązania warunkowe    
Na rzecz jednostek powiązanych    
 – udzielonych gwarancji i poręczeń 5 286 5 456
 – wystawionych weksli jako zabezpieczenie - -
Na rzecz jednostek powiązanych ogółem 5 286 5 456
Na rzecz pozostałych jednostek    
 – udzielonych gwarancji i poręczeń 2 722 682 2 035 036
 – wystawionych weksli jako zabezpieczenie 2 610 6 746
Na rzecz pozostałych jednostek ogółem 2 725 292 2 041 782
Pozostałe zobowiązania warunkowe 133 554 135 480
Zobowiązania warunkowe ogółem 2 864 132 2 182 718
Pozycje pozabilansowe razem (2 508 746) (1 857 336)

Należności warunkowe z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń obejmują wystawione przez banki lub inne podmioty na rzecz spółek Grupy Budimex gwarancje stanowiące zabezpieczenie roszczeń Grupy w stosunku do kontrahentów z tytułu wykonywanych kontraktów budowlanych.

Zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń to przede wszystkim gwarancje wystawione przez banki na rzecz kontrahentów spółek Grupy na zabezpieczenie ich roszczeń w stosunku do spółek Grupy z tytułu wykonywanych kontraktów budowlanych. Bankom przysługuje roszczenie zwrotne z tego tytułu wobec spółek Grupy.

Wystawione weksle własne stanowią zabezpieczenie spłaty zobowiązań wobec strategicznych dostawców spółek Grupy, natomiast otrzymane weksle ujęte w należnościach warunkowych stanowią zabezpieczenie zapłaty należności przez inwestorów / odbiorców spółek Grupy.

Pozostałe zobowiązania warunkowe obejmują między innymi dobrowolne poddanie się egzekucji, stanowiące zabezpieczenie płatności do kwoty 133 554 tysiące złotych, wymagalne w przypadku nienależytego wykonania obowiązków przez Budimex SA, wynikających z umowy kupna udziałów spółki Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o.

Udzielone przez Budimex SA lub przez jednostki od niego zależne poręczenia kredytu lub pożyczki oraz udzielone gwarancje według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku:

Nazwa spółki udzielającej poręczenia kredytu lub pożyczek lub udzielającej gwarancji Nazwa (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenia lub gwarancje Łączna kwota kredytów lub pożyczek, która w całości lub w określonej części została odpowiednio poręczona lub gwarantowana Okres na jaki zostały udzielone poręczenia lub gwarancje Warunki finansowe na jakich poręczenia lub gwarancje zostały udzielone Charakter powiązań istniejących pomiędzy BUDIMEX SA a podmiotem, który zaciągnął kredyt lub pożyczkę
Budimex SA Mostostal Kraków SA 79 763 2018-11-13 odpłatnie zależna
Budimex SA Budimex Parking Wrocław Sp. z o.o. 206 2017-08-31 nieodpłatnie zależna
Budimex SA Budimex Bau GmbH 82 2016-08-31 nieodpłatnie zależna
Budimex SA Budimex Budownictwo Sp. z o.o. 33 360 2024-03-31 nieodpłatnie zależna
Budimex SA FBSerwis SA 4 023 2021-06-16 odpłatnie stowarzyszona
Budimex Budownictwo Sp. z o.o. FBSerwis SA 1 263 2018-11-16 odpłatnie stowarzyszona
OGÓŁEM 118 697      
QR Code