GRI S GRI G4 Wytyczne GRI zakres całościowy częściowy nie raportowany/nie dotyczy Obszar wg ISO 26000 Zasada UN Global Compact SDGs Komentarz / Opis
Wskaźniki profilowe
102-1* G4-3 Nazwa organizacji Pełny 6.3.10
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.8.5
7.8
Budimex SA
102-2* G4-4 Główne marki, produkty i/lub usługi Pełny [Działalność rynkowa]
[Wzrost obrotów i rekordowe wyniki]
Więcej na www.budimex.pl
102-3* G4-5 Lokalizacja siedziby głównej organizacji Pełny ul. Stawki 40
01-140 Warszawa
Polska www.budimex.pl
102-4* G4-6 Liczba krajów, w których działa organizacja oraz podanie nazw tych krajów, gdzie zlokalizowane są główne operacje organizacji lub tych, które są szczególnie adekwatne w kontekście treści raportu Pełny [Struktura sprzedaży]
102-5* G4-7 Forma własności i struktura prawna organizacji Pełny Spółka Akcyjna, notowana na GPW w Warszawie (przynależność do indeksów: WIG, WIG-BUDOW, WIGDIV, WIG-PL, mWIG40, RESPECT)
102-6* G4-8 Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, charakterystyki klientów/konsumentów i beneficjentów Pełny [Struktura sprzedaży]
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w „Sprawozdaniu z działalności Spółki za rok 2017” dostępnym na http://www.budimex.pl/pl/relacje-inwestorskie/raporty/okresowe
102-7* G4-9 Skala działalności Pełny [Wzrost obrotów]
[Struktura sprzedaży]
[Podstawowe wielkości ekonomiczne]
[Rozwój infrastruktury]
102-8* G4-10 Liczba pracowników własnych i znajdujących się pod nadzorem spółki wg płci i rodzaju umowy Pełny 6.3.10
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.8.5
7.8
8 [Podstawowe wielkości ekonomiczne]
[Zarządzanie odpowiedzialnością w łańcuchu dostaw]
[Zatrudnienie]
102-9* G4-12 Łańcuch dostaw organizacji Pełny [Zarządzanie odpowiedzialnością w łańcuchu dostaw]
102-10* G4-13 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości Pełny [Struktura]
[O raporcie]
Szczegółowy opis zmian struktury organizacyjnej Grupy Budimex można znaleźć w „Sprawozdaniu z działalności Spółki za rok 2017” dostępnym na http://www.budimex.pl/pl/relacje-inwestorskie/raporty/okresowe
102-11* G4-14 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności Pełny 7 [Troska o przyrodę na placu budowy]
[Etyka i uczciwość w działaniu]
Procedury „Zarządzanie środowiskowe na kontraktach”, „Organizacja i zarządzanie BHP i OŚ na kontrakcie”, będące elementem Zintegrowanego Sytemu Zarządzania, definiują m.in. zasady analizy wymagań środowiskowych i pojęcie wpływu na środowisko. Obejmują każdy, czyli i potencjalny rodzaj wpływu. Ponadto Grupa zobowiązała się do przestrzegania zasady ostrożności przystępując do UN Global Compact
102-12* G4-15 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy Pełny 1-10 • UN Global Compact
• Karta Różnorodności (od 2016 roku)
• Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie (patrz: [„Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”])
102-13* G4-16 Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak stowarzyszenia branżowe) i/lub w krajowych/ /międzynarodowych organizacjach Pełny 1-10 [Członkostwo w organizacjach]
102-14* G4-1 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii Pełny 4,7
6.2.7
4.2
6.2
[List Prezesa]
102-15* G4-2 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk Pełny [List Prezesa]
[Sytuacja rynkowa i perspektywy]
[Model wartości]
Ryzyka biznesowe zostały opisane w „Sprawozdaniu z działalności Spółki za rok 2017” dostępnym na http://www.budimex.pl/pl/relac- je-inwestorskie/raporty/okresowe.
102-16* G4-56 Wartości organizacji, zasady, kodeks i normy zachowań i etyki. Pełny 4.4
6.6.3
1-10 16 [Misja]
[Zarządzanie etyką]
102-18* G4-34 Struktura i skład organu zarządzającego organizacją Pełny 6.2
7.4.3
7.7.5
1-10 [Ład zarządczy]
[Skład Zarządu i Rada Nadzorcza]
[Podejście zarządcze]
Szczegółowe informacje można znaleźć w „Sprawozdaniu z działalności Spółki za rok 2017” dostępnym na http://www.budimex.pl/pl/relacje-inwestorskie/raporty/okresowe. Dodatkowo informacje na temat aktualnego składu Zarządu, Rady Nadzorczej i jej komitetów, włączając w to życiorysy poszczególnych osób, można znaleźć na: http://www.budimex.pl/ pl/o-budimex/wladze.html.
102-40* G4-24 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację Pełny 5.3 [O raporcie]
102-41* G4-11 Procent pracowników objętych zbiorowymi układami pracy Pełny 6.3.10 8 [Zatrudnienie]
102-42* G4-25 Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację Pełny 5.3 [Podejście zarządcze]
[Strategia CSR]
[O raporcie]
[Szkolenia BHP i prewencja]
102-43* G4-26 Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy Pełny [O raporcie]
102-44* G4-27 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie Pełny [Strategia CSR]
[O raporcie]
[Szkolenia BHP i prewencja]
102-45* G4-17 Jednostki gospodarcze ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Pełny 5.2
7.3.2
7.3.3
7.3.4
[Struktura]
[O raporcie]
[Podmioty zależne i współzależne]
102-46* G4-18 Proces definiowania zawartości raportu Pełny [O raporcie]
102-47* G4-19 Zidentyfikowane istotne aspekty wpływu społecznego i środowiskowego Pełny 7.3.2
7.3.3
7.3.4
[O raporcie]
102-48* G4-22 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru) Pełny Ze względu na konieczność zastosowania innego zakresu filtrów sortowania danych oraz ujednolicenia różnych jednostek miar, zmianie uległy wybrane wielkości prezentowane w ramach wskaźnika 301-1 i 302-1 za lata 2015 i 2016. W ramach wskaźnika 305-1 skorygowane zostały również dane o unikniętą emisję wynikającą z zakupu energii odnawialnej.
102-49* G4-23 Znaczące zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie Pełny Brak znaczących zmian
102-50* G4-28 Okres raportowania (np. rok obrotowy/ /kalendarzowy) Pełny 5.3
7.5.3
7.6.2
Rok finansowy / kalendarzowy: 01.01.2017-31.12.2017
102-51* G4-29 Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany) Pełny 4.07.2017
102-52* G4-30 Cykl raportowania (roczny, dwuletni, itd.) Pełny [O raporcie]
102-53* G4-31 Osoba kontaktowa Pełny Krzysztof Kozioł
Dyrektor Biura Komunikacji Budimex SA
ul. Stawki 40,
01-040 Warszawa krzysztof.koziol@budimex.pl
tel.: (+48) 22 623 61 12]
102-54* G4-32a Zgodność z GRI Standards Pełny [O raporcie]
102-55* G4-32b Indeks GRI Pełny [Indeks GRI]
102-56* G4-33 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu. Jeśli nie zawarto takich danych w niezależnym raporcie poświadczają- cym, wyjaśnienie zakresu i podstaw zewnętrznej weryfikacji oraz relacji pomiędzy organizacją i zewnętrznym podmiotem poświadczającym Pełny [O raporcie]
Raport został przygotowany przez podmiot zewnętrzny w oparciu o dane dostarczone przez Budimex SA, a następnie poddany weryfikacji niezależnego audytora.
Wskaźniki według aspektów
Tematy ekonomiczne
103-1* G4-20, G4-21 Charakter istotnego obszaru [Sytuacja finansowa Grupy Budimex]
[Rozwój infrastruktury]
Projekty komercyjne realizowane przez Budimex w 2017 roku
103-2* G4-DMA Podejście zarządcze (DMA)
103-3* Pomiar i ewaluacja
201-1* G4-EC1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i instytucji państwowych Pełny 6.8.1
6.8.2
6.8.3
6.8.7
6.8.9
2, 5, 7, 8, 9 [Wytworzona wartość ekonomiczna]
201-2* G4-EC2 Implikacje finansowe i inne ryzyka oraz szanse dla działań organizacji wynikające ze zmian klimatycznych Pełny 6.5.5 7 13 W raportowanym okresie nie stwierdzono znaczącego wpływu. Niemniej podstawowe surowce, z których korzysta firma, są produktami branż, które istotnie wpływają na klimat (produkcja asfaltów i paliw, produkcja cementu, hutnictwo stali). Tym samym zmiany regulacji i dodatkowe obciążenia tych branż w związku z emisją gazów cieplarnianych, mogą odbić się niekorzystanie na kosztach firmy. Zmiany klimatyczne w szerszym ujęciu, tj. nasilenie anomalii pogodowych, może wpływać na proces realizacji kontraktów. Z drugiej strony oferta firmy odpowiada na oczekiwania pośrednio związane ze zmianami klimatycznymi. Budimex posiada odpowiednie zasoby pozwalające na włączenie się w procesy restrukturyzacji zakładów energetycznych (budowa obiektów wytwórczych). W ofercie firmy znajdują się obiekty, w których straty energetyczne zostały ograniczone do minimum, i które spełniają wymogi klientów wrażliwych na kwestie klimatyczne.
202-1* G4-EC5 Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w stosunku do płacy minimalnej na danym rynku w głównych lokalizacjach organizacji Pełny 6.3.7
6.3.10
6.4.3
6.4.4
6.8.1
6.8.2
1 1,5,8 [Wynagrodzenie]
202-2 G4-EC6 Odsetek wyższej kadry kierowniczej zatrudnionej z rynku lokalnego Pełny 6.4.3
6.8.1
6.8.2
6.8.5
6.8.7
6 8 [Różnorodność]
Jako rynek lokalny traktować należy rynek polski. Zasadniczo w spółkach Grupy Budimex zatrudnieni są wyłącznie obywatele polscy. Pojedynczy obcokrajowcy, reprezentujący głównego udziałowca, zasiadają w organach spółek. Ich liczbę podano w tabeli, obrazującej składy zarządów i rad nadzorczych.
203-1* G4-EC7 Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług na rzecz społeczeństwa poprzez działania komercyjne, przekazywanie towarów oraz działania pro-bono. Wpływ tych działań na społeczeństwo Pełny 6.3.9
6.8.1
6.8.2
6.8.7
6.8.9
2, 5, 7, 9, 11 [Rozwój infrastruktury]
[Projekty komercyjne realizowane przez Budimex w 2017 roku]
Przeciwdziałanie korupcji (GRI 205, 206)
103-1* G4-20, G4-21 Charakter istotnego obszaru 5.2 [Etyka i uczciwość w działaniu]
103-2* G4-DMA Podejście zarządcze (DMA) 6
7.3.1
7.4.3
7.7.3
7.7.5
10 16
103-3* Pomiar i ewaluacja
205-1* G4-SO3 Procent i całkowita liczba jednostek biznesowych poddanych analizie pod kątem ryzyka związanego z korupcją Pełny 6.6.1
6.6.2
6.6.3
10 16 [Monitorowanie zagrożeń]
W raporcie nie ujawniono narzędzi wykorzystywanych w ich monitorowaniu, uznając je za poufne. Ujawnienie takich informacji, w szczególności sposobu prowadzenia analiz, w ocenie spółki mogłoby przyczynić się do zmniejszenia ich efektywności i zwiększenia zagrożenia zachowaniami nieetycznymi.
205-2* G4-SO4 Procent pracowników przeszkolonych w zakresie polityk i procedur antykorupcyjnych organizacji Częściowo 6.6.1
6.6.2
6.6.3
6.6.6
10 16 [Monitorowanie zagrożeń]
205-3* G4-SO5 Działania podjęte w odpowiedzi na przypadki korupcji Pełny 6.6.1
6.6.2
6.6.3
10 16 [Zarządzanie etyką]
206-1* G4-SO7 Całkowita liczba podjętych wobec organizacji kroków prawnych dotyczących przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji, praktyk monopolistycznych oraz ich skutki Pełny 6.6.1
6.6.2
6.6.5
6.6.7
16 [Zgodność z prawem]
Tematy środowiskowe
Środowisko naturalne: Surowce i materiały (GRI 301)
103-1* G4-20, G4-21 Charakter istotnego obszaru 5.2 [Racjonalne korzystanie z zasobów i ochrona środowiska]
103-2* G4-DMA Podejście zarządcze (DMA) 6
7.3.1
7.4.3
7.7.3
7.7.5
7, 8, 9
103-3* Pomiar i ewaluacja
301-1* G4-EN1 Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości Pełny 6.5.4 8 8, 12 [Materiały i surowce]
[Energia i odpady]
301-2 G4-EN2 Procent materiałów pochodzących z recyklingu wykorzystanych w procesie produkcyjnym Pełny 6.5.4 8,9 8, 12 [Materiały i surowce]
[Energia i odpady]
Środowisko naturalne: Energia (GRI 302)
103-1* G4-20, G4-21 Charakter istotnego obszaru 5.2 [Racjonalne korzystanie z zasobów i ochrona środowiska]
103-2* G4-DMA Podejście zarządcze (DMA) 6
7.3.1
7.4.3
7.7.3
7.7.5
7, 8, 9
103-3* Pomiar i ewaluacja
302-1* G4-EN3 Bezpośrednie i pośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii Pełny 6.5.4 8 7, 8, 12, 13 [Paliwa, energia i emisja CO2]
[Energia i odpady]
302-3 G4-EN5 Efektywność energetyczna Pełny 7, 8, 12, 13 [Paliwa, energia i emisja CO2]
[Energia i odpady]
Środowisko naturalne: Bioróżnorodność (GRI 304)
103-1* G4-20, G4-21 Charakter istotnego obszaru 5.2 [Ograniczanie oddziaływania na lokalne otoczenie przyrodnicze]
103-2* G4-DMA Podejście zarządcze (DMA) 6,
7.3.1
7.4.3
7.7.3
7.7.5
7, 8, 9
103-3* Pomiar i ewaluacja
304-1* G4-EN11 Lokalizacja i powierzchnia posiadanych, dzierżawionych lub zarządzanych gruntów zlokalizowanych w obszarach chronionych lub obszarach o dużej wartości pod względem bioróżnorodności poza obszarami chronionymi bądź przylegających do takich obszarów Częściowo 6.5.6 8 6, 13, 14, 15 [Troska o przyrodę na placu budowy]
[Energia i odpady]
W omawianym wskaźniku Budimex wyszczególnił zinwentaryzowane obszary i gatunki chronione występujące na terenach swojej działalności nie podając szczegółowych liczb, gdyż są one trudne do oszacowania. W poprzednim raporcie za 2016 dokonano prezentacji poszczególnych danych liczbowych, ponieważ Budimex był w ich posiadaniu – otrzymał je od inwestora. W obecnie realizowanych kontraktach Budimex dysponuje jedynie decyzjami środowiskowymi, w których dane liczbowe występują w ograniczonym zakresie.
304-2* G4-EN12 Opis istotnego wpływu działalności, produktów i usług na bioróżnorodność obszarów chronionych i obszarów o dużej wartości pod względem bioróżnorodności poza obszarami chronionymi Pełny 6.5.6 8 6, 13, 14, 15 [Troska o przyrodę na placu budowy]
304-3* G4-EN13 Siedliska chronione lub zrewitalizowane Częściowo 6.5.6 8 6, 13, 14, 15 [Troska o przyrodę na placu budowy]
Dokładne informacje są dostępne w opracowaniach dotyczących oddziaływania poszczególnych inwestycji na środowisko ze wskazaniem dokładnej lokalizacji względem inwestycji.
[Energia i odpady]
304-4* G4-EN14 Liczba gatunków znajdujących się w Czerwonej Księdze Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN) oraz na krajowych listach gatunków zagrożonych, zidentyfikowanych na obszarze oddziaływania organizacji według stopnia zagrożenia wyginięciem Pełny 6.5.6 8 6, 13, 14, 15 [Troska o przyrodę na placu budowy]
Środowisko naturalne: Emisje (GRI 305)
103-1* G4-20, G4-21 Charakter istotnego obszaru 5.2 [Racjonalne korzystanie z zasobów i ochrona środowiska]
103-2* G4-DMA Podejście zarządcze (DMA) 6
7.3.1
7.4.3
7.7.3
7.7.5
7, 8, 9
103-3* Pomiar i ewaluacja
305-1* G4-EN15 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 1) Pełny 6.5.5 8 3, 12, 13, 14, 15 [Paliwa, energia i emisja CO2]
[Energia i odpady]
305-2 G4-EN16 Łączne pośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi (Zakres 2) Pełny 6.5.5 8 3, 12, 13, 14, 15 [Paliwa, energia i emisja CO2]
[Energia i odpady]
305-4 G4-EN18 Efektywność związana z emisją gazów cieplarnianych Pełny 6.5.5 13, 14, 15 [Energia i odpady]
305-7* G4-EN21 Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych do powietrza według rodzaju związku i wagi Pełny 6.5.5 8 3, 12, 13, 14, 15 [Energia i odpady]
Źródłem emisji zanieczyszczeń są poszczególne wytwórnie mas bitumicznych, których lokalizacje wskazano w tabeli wraz z wielkościami emisji poszczególnych związków. Emisje związane są z pracą otaczarek oraz suszarek kruszywa, a także zbiornikami bitumu, asfaltu, mączki wapiennej i pyłu kamiennego. Zostały one podane w oparciu o dane ze sprawozdań do organów administracji publicznej
Środowisko naturalne: Ścieki i odpady (GRI 306)
103-1* G4-20, G4-21 Charakter istotnego obszaru 5.2 [Ograniczanie oddziaływania na lokalne otoczenie przyrodnicze]
103-2* G4-DMA Podejście zarządcze (DMA) 6
7.3.1
7.4.3
7.7.3
7.7.5
103-3 Pomiar i ewaluacja
306-2 G4-EN23 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem Pełny 6.5.3 8 3, 6, 12 [Gospodarka odpadami]
[Materiały i surowce]
[Energia i odpady]
306-3* G4-EN24 Łączna liczba i objętość istotnych wycieków Częściowo 6.5.3 8 3, 6, 13, 14, 15 [Troska o przyrodę na placu budowy]
[Gospodarka odpadami]
Środowisko naturalne: Zgodność z regulacjami (GRI 307)
307-1* G4-EN29 Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska Pełny 4.6 8 16 [Troska o przyrodę na placu budowy]
[Zgodność z prawem]
Środowisko naturalne: Ocena środowiskowa dostawców (GRI 308)
103-1* G4-20, G4-21 Charakter istotnego obszaru 5.2 [Troska o przyrodę na placu budowy]
[Etyka i uczciwość w działaniu]
[Zarządzanie etyką]
103-2* G4-DMA Podejście zarządcze (DMA) 6
7.3.1
7.4.3
7.7.3
7.7.5
7, 8, 9
103-3* Pomiar i ewaluacja
308-1* G4-EN32 Odsetek dostawców, którzy zostali poddani ocenie pod kątem kryteriów środowiskowych Pełny 6.3.5
6.6.6
7.3.1
[Troska o przyrodę na placu budowy]
[Monitorowanie zagrożeń]
308-2* G4-EN33 Istotne aktualne i potencjalne zagrożenia środowiskowe w łańcuchu dostaw. Częściowo 6.3.5
6.6.6
7.3.1
[Troska o przyrodę na placu budowy]
[Monitorowanie zagrożeń]
Tematy społeczne
Miejsce pracy: Zatrudnienie (GRI 401)
103-1* G4-20, G4-21 Charakter istotnego obszaru 6 [Etyka i uczciwość w działaniu]
103-2* G4-DMA Podejście zarządcze (DMA)
103-3* Pomiar i ewaluacja
401-1* GRI-LA1 Łączna liczba odejść oraz wskaźnik fluktuacji pracowników, według grup wiekowych, płci i regionu Pełny 6.4.3 6 5, 8 [Zatrudnienie]
401-2 GRI-LA2 Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin według głównych jednostek organizacyjnych Pełny 6.4.4
6.8.7
8 Świadczenia są tożsame, niezależnie od tego czy pracownik zatrudniony jest na pełen etat, czy w niepełnym wymiarze czasu pracy. Spośród nieobligatoryjnych świadczeń należy wspomnieć o: ubezpieczeniu medycznym (Budimex SA, Budimex Nieruchomości, Mostostal Kraków), ubezpieczeniu na życie (Budimex SA, Budimex Nieruchomości, Mostostal Kraków) i programu kafeterynego w ramach którego pracownicy mogą dokonać wyboru świadczeń z zakresu kultury, turystyki, sportu i rekreacji (Budimex SA, Budimex Nieruchomości). Dodatkowe ubezpieczenie medyczne dostępne jest również dla praktykantów, zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne. Dodatkowo członkowie zarządu i wybrani kluczowi pracownicy są objęci „Planem przyznania akcji związanych z celami Ferrovialu”, polegającym na warunkowym przyznaniu praw do nabycia akcji spółki inwestora strategicznego.
401-3 GRI-LA3 Odsetek powrotów do pracy i wskaźnik retencji po urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim, w odniesieniu do płci Częściowo 6.4.4 5, 8 [Wynagrodzenie]
Miejsce pracy: relacje między pracownikami a kierownictwem (GRI 402)
402-1 GRI-LA4 Minimalne wyprzedzenie, z jakim informuje się o istotnych zmianach operacyjnych, wraz ze wskazaniem, czy okresy te są określone w umowach zbiorowych Pełny 6.4.3
6.4.5
3 8 Zgodnie z wymogami Prawa Pracy (tj. 30 dni, chyba że w danym przypadku Kodeks Pracy przewidywałby inaczej)
Miejsce pracy: bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) (GRI 403)
103-1* G4-20, G4-21 Charakter istotnego obszaru 6
7.3.1
7.4.3
7.7.3
7.7.5
1, 3, 6 [Warunki, bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)]
103-2* G4-DMA Podejście zarządcze (DMA)
103-3* Pomiar i ewaluacja
403-1* G4-LA5 Odsetek łącznej liczby pracowników reprezentowanych w formalnych komisjach (w których skład wchodzi kierownictwo i pracownicy) ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, które doradzają w zakresie programów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz monitorują takie programy Pełny 6.4.6 1 8 [Warunki, bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)]
403-2* G4-LA6 Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy, a także liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą według regionów Częściowo 6.4.6
6.8.8
1 3, 8 [Wypadkowość]
[Wypadki przy pracy]
403-3* G4-LA7 Zatrudnienie w warunkach podwyższonego ryzyka chorób zawodowych Pełny 6.4.6
6.8.8
1 3, 8 [Wypadkowość]
403-4* G4-LA8 Aspekt BHP w układach zbiorowych pracy Pełny 6.4.6 1 3, 8 Wyłącznie w przypadku Mostostalu Kraków, aspekty BHP zostały ujęte w układzie zbiorowym pracy. Zapisy definiują możliwość czasowego przyznanie danej grupie pracowników okresowych dodatków z tytułu pracy w warunkach szkodliwych lub uciążliwych.
Miejsce pracy: Różnorodność i równość szans (GRI 405)
103-1 G4-20, G4-21 Charakter istotnego obszaru 5.2 [Zarządzanie etyką]
103-2 G4-DMA Podejście zarządcze (DMA) 6.2.3
6.3.7
6.3.10
6.4.3
1, 6
103-3 Pomiar i ewaluacja
405-1 G4-LA12 Skład ciał zarządczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności Pełny 6.2.3
6.3.7
6.3.10
6.4.3
1, 6 5, 8 [Różnorodność]
405-2 G4-LA13 Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet według zajmowanego stanowiska Częściowo 6.2.3
6.3.7
6.3.10
6.4.3
1, 6 5, 8 [Wynagrodzenie]
Prawa człowieka: Zarządzanie aspektem (GRI 406-409)
103-1 G4-20, G4-21 Charakter istotnego obszaru 5.2 [Zarządzanie etyką]
103-2 G4-DMA Podejście zarządcze (DMA) 6.3.6
6.3.7
6.3.10
6.4.3
1, 2, 6
103-3 Pomiar i ewaluacja
406-1 G4-HR3 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania podjęte w tej kwestii Pełny 6.3.6
6.3.7
6.3.10
6.4.3
1, 2, 6 5, 8, 16 [Zarządzanie etyką]
[Zgodność z prawem]
407-1 G4-HR4 Działania zidentyfikowane jako mogące stwarzać zagrożenie dla prawa do swobody zrzeszania się i prawa do sporów zbiorowych oraz inicjatywy wspierające te prawa Pełny 6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.8
6.3.10
6.4.5
6.6.6
1-3 8 [Zgodność z prawem]
408-1 G4-HR5 Działania zidentyfikowane jako niosące ze sobą istotne ryzyko wykorzystywania pracy dzieci oraz środki podjęte w celu eliminacji takich przypadków Pełny 6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.7
6.3.10
6.6.6
6.8.4
1, 2, 5 8, 16 [Zgodność z prawem]
409-1 G4-HR6 Działania zidentyfikowane jako niosące ze sobą istotne ryzyko wystąpienia pracy przymusowej lub obowiązkowej oraz środki podjęte w celu eliminacji takich przypadków Pełny 6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.10
6.6.6
4
1, 2, 4 8 [Zgodność z prawem]
Prawa człowieka: Procedury odnoście zamówień i inwestycji (GRI 412)
103-1* G4-20, G4-21 Charakter istotnego obszaru [Etyka i uczciwość w działaniu]
[Zarządzanie etyką]
103-2* G4-DMA Podejście zarządcze (DMA) 6
7.3.1
7.4.3
7.7.3
7.7.5
1-6
103-3* Pomiar i ewaluacja
412-3* G4-HR1 Procent i całkowita liczba umów inwestycyjnych zawierających klauzule dotyczące praw człowieka lub które zostały poddane kontroli pod tym kątem Pełny 6.3.3
6.3.5
6.6.6
1-2 [Monitorowanie zagrożeń]
Społeczność lokalna (GRI 413)
103-1* G4-20, G4-21 Charakter istotnego obszaru 5.2 [Ograniczanie uciążliwości]
103-2* G4-DMA Podejście zarządcze (DMA) 6
7.3.1
7.4.3
7.7.3
7.7.5
10
103-3* Pomiar i ewaluacja
413-1* G4-SO1 Charakter, skala i efektywność programów i praktyk w zakresie oceny i zarządzania wpływem działalności organizacji na społeczność lokalną, włączając wpływ wejścia na dany rynek, prowadzenia i zakończenia działalności Częściowo 6.3.9
6.5.1
6.5.2
6.5.3
6.8
[Ograniczanie uciążliwości]
[Rekompensowanie uciążliwości społecznościom]
[Troska o przyrodę na placu budowy]
413-2* G4-SO2 Działania o znaczącym potencjalnym bądź istniejącym negatywnym wpływie na lokalną społeczność Pełny 6.3.9
6.5.3
6.8
1, 2 [Ograniczanie uciążliwości]
[Troska o przyrodę na placu budowy]
[Wypadkowość]
Miejsce pracy: Ocena dostawców (GRI 414)
103-1* G4-20, G4-21 Charakter istotnego obszaru 5.2 [BHP a podwykonawcy]
103-2 G4-DMA Podejście zarządcze (DMA) 6
7.3.1
7.4.3
7.7.3
7.7.5
1, 3, 6
103-3* Pomiar i ewaluacja
414-1* G4-LA14 Odsetek dostawców, którzy zostali poddani ocenie pod kątem kryteriów pracowniczych Częściowo 6.3.5
6.4.3
6.6.6
7.3.1
5, 16 [Monitorowanie zagrożeń]
[BHP a podwykonawcy]
414-2 G4-LA15 Istotne aktualne i potencjalne zagrożenia stosunków pracowniczych w łańcuchu dostaw Częściowo 6.3.5
6.4.3
6.6.6
7.3.1
5, 16 [BHP a podwykonawcy]
Udział w życiu publicznym (GRI 415)
415-1* G4-SO6 Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze według krajów Pełny 6.6.1
6.6.2
6.6.4
10 16 [Zgodność z prawem]
Odpowiedzialność za produkt: Zdrowie i bezpieczeństwo klienta (GRI 416, 417, 419)
103-1* G4-20, G4-21 Charakter istotnego obszaru [Laboratoria badawcze i wiarygodna kontrola jakości]
103-2* G4-DMA Podejście zarządcze (DMA) 6
6.7.1
6.7.2
6.7.3
6.7.4
6.7.5
6.7.9
7.3.1
7.4.3
7.7.3
7.7.5
5
1, 8
103-3* Pomiar i ewaluacja
416-1 G4-PR1 Etapy cyklu życia produktu, na których ocenia się wpływ produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo w celu poprawy wskaźników oraz procent istotnych kategorii produktów i usług podlegających takim procedurom Pełny 6.7.1
6.7.2
6.7.4
6.7.5
6.8.8
1 [Zarządzanie jakością]
[Laboratoria badawcze i wiarygodna kontrola jakości]
Opisane w treści raportu procedury maja charakter ogólnie obowiązujący i tym samym odnoszą się do wszystkich (100%) realizowanych kontraktów
416-2* G4-PR2 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami w zakresie wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo na każdym etapie cyklu życia, z uwzględnieniem rodzaju skutków Pełny 4.6
6.7.1
6.7.2
6.7.4
6.7.5
6.8.8
1 16 [Zarządzanie jakością]
417-1 G4-PR3 Rodzaj informacji o produktach i usługach wymaganych na mocy procedur organizacji oraz procent istotnych kategorii produktów i usług podlegających takim wymogom Częściowo 6.7.1
6.7.2
6.7.3
6.7.4
6.7.5
6.7.9
8 12 Specyfika przedsięwzięć budowlanych sprawia, że ich realizacji od najwcześniejszego etapu towarzyszy bardzo dokładana dokumentacja wykonawcza. Wymogi określane są przez przepisy i normy. Chodzi tu nie tylko o stosowne zgody, zezwolenia, czy potwierdzenia odbiorów przez poszczególne urzędy i służby. Poszczególnym materiałom i wyrobom towarzyszą certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, znaki bezpieczeństwa czy też atesty higieniczne. Gwarantuje to szerokorozumiane bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska. Zasady z związane z dopuszczeniem wyrobów budowlanych do obrotu są regulowane przez odpowiednie przepisy prawa. Podstawę prawną, oprócz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, stanowią dwie kolejne ustawy: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. Tym samym stosowanie się do nich jest obligatoryjne i obejmuje wszystkie kontrakty (100%). Wsparciem jest tu Zintegrowany System Zarządzania, który gwarantuje wykorzystanie właściwych wyrobów i materiałów budowalnych.
Zgodność z regulacjami (GRI 419)
419-1* G4-SO8, G4-PR9 Niezgodność z przepisami prawa i regulacjami społeczno-ekonomicznymi Pełny 4.6
6.7.1
6.7.2
6.7.6.
16 Nie nałożono kar
[Zgodność z prawem]
Wskaźniki sektorowe
CRE6* Część (odsetek) organizacji działająca w zgodzie z międzynarodowymi systemami zarządzania BHP (np. ISO18000) Pełny [Warunki, bezpieczeństwo i higiena pracy]
W przypadku Budimeksu SA oraz Mostostalu Kraków wdrożenie ISO18000 oraz OHSAS 18000 zostało potwierdzone stosownymi certyfikatami. Łącznie na koniec 2017 roku w obu spółkach zatrudnionych było 83,2% wszystkich pracowników w Grupie Budimex.
CRE8* Certyfikacja nawiązujących do zrównoważonego rozwoju nowych obiektów, eksploatacji istniejących i rozbiórki likwidowanych Częściowo 7, 8, 10, 11, 12 [Materiały i surowce]
• Budynek biurowy wraz z infrastrukturą we Wrocławiu: LEED GOLD (kwiecień 2017 r.)
• Budowa Centrum Dystrybucyjnego Lidl Będzin w miejscowości Psary: LEED GOLD (marzec 2017 r.)
• Business Garden Wroclaw, Building 4 (marzec 2017): LEED Platinum

* Wskaźniki oznaczone gwiazdką „*” zostały poddane zewnętrznej weryfikacji przez niezależnego audytora.

Energia i odpady

[301-1][1]

surowiec / materiał j.m. 2015 2016 2017
Budimex SA
papier tys. ton 0,09
drewno tys. m3 14,15
asfalt tys. ton 37,26 63,13 69,84
cement tys. ton 117,67 144,18 207,48
beton tys. m3 825,77 963,19 1 112,33
spoiwa hydrauliczne tys. ton 165,03 285,85 182,13
mączka wapienna tys. ton 14,05 26,81 35,72
stal tys. ton 38,80 41,79 128,33
kruszywa asfaltowe piasek tys. ton 180,09 77,17 104,57
grys tys. ton 664,03 968,57 1 140,14
pozostałe kruszywo tys. ton 73,67 93,21 176,53
kruszywa budowlane piasek tys. ton 45,94 6,85 73,90
żwir tys. ton 546,89 1 123,65 1 550,74
kruszywa drogowe piasek tys. ton 9 356,52 12 518,81 10 819,32
grys tys. ton 284,72 503,36 625,43
pozostałe kruszywo tys. ton 3 336,33 4 620,22 5 321,02
kruszywa hydrotechniczne kamień hydrotechniczny tys. ton 477,74 7,34 21,88
kruszywa kolejowe tłuczeń kolejowy tys. ton 47,97 12,22 141,75
Mostostal Kraków SA
papier tys. ton 0,003
stal tys. ton 4,83 5,81 8,72
[301-2]

Zużycie surowców stanowiące ich wtórne wykorzystanie[1]

Kategoria odzyskiwanego surowca j.m. 2015 2016 2017
uboczne produkty spalania /UPS/ tys. ton 44,01 37,61 20,07
gleba tys. ton 336,23 1686,73 1 380,20
gruz tys. ton 57,05 91,99
destrukt/frez asfaltowy tys. ton 66,05
kruszywo tys. ton 8,69
tłuczeń torowy tys. ton 65,79
materiały sypkie powtórnie wykorzystane jako % zakupionych kruszyw 2,91% 1,83% 8,17%

[302-1][302-3][2]

Zużycie paliw i energii elektrycznej[3]

Źródło energii i surowców energetycznych* j.m. 2015 2016 2017
Olej napędowy GJ 180595 193 383,00 251 241,95
tona 4199,89 4 497,29 5 842,84
Benzyna GJ 7788 8 498,00 13 512,02
tona 175,80 191,83 305,01
Lekki olej opałowy GJ 19070 35 380,00 39 086,98
tona 443,49 822,78 909,00
Olej opałowy ciężki /LSC/ GJ 2 747,00 55 184,00 4 113,89
tona 68,00 1 365,94 101,83
Energia elektryczna GJ 86 587,00 101 454,00 105 955,31
MWh 24 051,92 28 181,63 (w tym 2302,684 MWh certyfikowanej zielonej energii) 29 432,03 (w tym 6740,37 MWh certyfikowanej zielonej energii)
Energia cieplna GJ 28 726,36 32 876,52
MWh 7 979,55 9 132,36
Pył węglowy GJ 167 561,00 230 078,00 322 847,36
tona 8 094,73 11 114,89 15 596,49
Gaz Ziemny Sieciowy GJ 4 254,13 2 962,24
tona 88,63 61,71
Gaz LPG GJ 51,56 755,35
tona 1,09 15,97
Propan GJ 90,13 1 108,70 922,45
tona 1,91 23,44 19,50
Łącznie GJ 464438,13 658 117,75 774 274,08
Toe: /tona oleju ekwiwalentnego/ 11092,91 15 718,87 18 493,22
Efektywność energetyczna** GJ/ mln. PLN 90,45 111,98 131,48
Toe/mln. PLN 2,16 2,67 3,14

* Wszystkie wielkości odnoszą się do zużycia wewnątrz organizacji (Zakres 1, Zakres 2).
** W kalkulacji uwzględniono wszystkie wymienione w tabeli nośniki energii, nie uwzględniono stosunkowo niewielkiego wpływu Budimex Nieruchomości oraz Mostostal Kraków.

[302-1]

Zakup energii ze źródeł odnawialnych

Wykorzystanie energii odnawialnej j.m. Budimex SA
2016 2017 Zmiana
rok/rok
Zakup energii odnawialnej GJ 8 289,66 24 265,33 193%
Produkcja energii odnawialnej GJ 11,45
Łącznie:   8 289,66 24 276,78 193%
Redukcja emisji CO2
z zakupionej energii odnawialnej
Tony 1 869,32 5 469,25 193%
Redukcja emisji CO2
z wyprodukowanej energii odnawialnej
Tony 2,58
Łącznie: 1 869,32 5 471,83 193%
Efektywność ton/mln PLN 0,35 0,93 167%

[305-1][4][305-2], [305-4]

Emisja CO2[5]

Emisja CO2 j.m. 2015[6] 2016[7] Zmiana 2017 Zmiana
rok/rok rok/rok
Emisja bezpośrednia (Zakres 1) tony 31 083,09 44 456,00 43,02% 54 545,08 22,69%
Emisja pośrednia (Zakres 2) tony 19 530,16 18 330,43 -6,14% 18 418,51 0,48%
Łącznie: tony 50 613,25 62 786,43 24,05% 72 963,59 16,21%
Efektywność ton/mln. PLN 11,12 11,71 5,31% 12,39 5,81%

* Wszystkie wielkości odnoszą się do zużycia wewnątrz organizacji (Zakres 1, Zakres 2).

** Nie uwzględniono stosunkowo niewielkiego wpływu Budimex Nieruchomości oraz Mostostal Kraków.

[304-1], [304-3]

Działalność prowadzona na terenach cennych przyrodniczo lub w ich sąsiedztwie

Nazwa kontraktu Data rozpoczęcia robót Obszary Chronione
Budowa S51 Olsztyn – Olsztynek na odc. Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe (dawniej: Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16: Zadanie nr 2: od km ok. 10+000 do końca opracowania w km ok. 24+701 (za węzłem Olsztyn Wschód) 29.03.2016 Obszar Natura 2000 Puszcza Napiwodzko-Ramucka Obszar  (PLB 280007), Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej
Zaprojektowanie i wybudowanie ekspresowej S5 Korzeńsko – Widawa, zadanie 1: odcinek od Korzeńska (km ok. 108+758) do km 123+700 31.07.2014 Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy”, Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórza Trzebnickie, SOO Natura 2000 „Dolina Baryczy” PLB020001, projektowany SOO Natura 2000 „Ostoja nad Baryczą” PLH020041, projektowany SOO Natura 2000 „Dolina Widawy”
Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn-Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ – Ostróda Południe w ciągu drogi S7 wraz z budową obwodnicy Ostródy 15.06.2015 Dolina Drwęcy PLH280001, rezerwat przyrody Rzeka Drwęca, Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Górnej Drwęcy, Obszar Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego, Obszar Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich, Dolina Drwęcy PLH200001
Budowa drogi S7 Gdańsk (A1) – Elbląg (S22) odc. Koszwały – Elbląg (z węzłem Kazimierzowo) 11.04.2016 Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat
Budowa obwodnicy Jarocina w ciągu drogi S11 18.11.2014 Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy, Obszar Chronionego Krajobrazu „Szwajcaria Żerkowska”, rezerwat przyrody Dwunastek, rezerwat przyrody Dębno nad Wartą, rezerwat Czeszewski Las
Budowa drogi ekspresowej Żnin-Gniezno, odcinek węzeł „Mielno” – „Gniezno” 03.12.2014 Pojezierze Gnieźnieńskie PLH300026, Las Królewski
Budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Wronczyn – Kościan 13.04.2016 Obszar Natura 2000 (siedlisko przyrodnicze 91F0 – bezpośrednie sąsiedztwo)
Dokończenie budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny 04.12.2017 Obszar Natura 2000 OSO Stawy Wielikąt i Las Tworkowski (PLB 240003), Obszar Natura 2000 Las koło Tworkowa (PLH240040)
Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica (A4), zadanie V od węzła Lubin Południe /bez węzła/ do węzła Legnica II (A4) 27.02.2015 Siedliska chronionych gatunków: żaba wodna
Zaprojektuj i wybuduj: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 678 na odcinku od miejscowości Horodniany do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 682 w miejscowości Markowszczyzna”. 15.12.2016 Siedliska chronionych gatunków: ropucha szara, żaba zielona, kumak nizinny, traszka zwyczajna
Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – granica woj. mazowieckiego i lubelskiego: Część nr 1: na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – Gończyce (koniec obwodnicy) od ok. km 49+973 do ok. km 62+200 dług. ok. 12,227 km 22.09.2015 Siedliska chronionych gatunków, m.in.: żaba trawna, ropucha szara, jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, żaba moczarowa, traszka grzebieniasta, bielistka siwa, rokietnik pospolity, płonnik pospolity, fałdownik nastroszony, torfowiec kończysty, pędzliczek zielonawy, mrówka ćmawa, ślimak winniczek żaba wodna, drozd śpiewak
Projekt i budowa obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S61 – Odcinek A i Odcinek B. 29.09.2015 Siedliska chronionych gatunków: żaba moczarowa, żaba trawna, żaba brunatna, ropucha szara (Bufo bufo), grzebiuszka ziemna, żaba zielona, kumak nizinny, żaba jeziorkowa, żaba wodna, traszka zwyczajna, ropucha paskówka, traszka grzebieniasta, ropucha zielona
Budowa obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Górze – budowa południowej obwodnicy miasta realizowana w ramach Projektu: „Obwodnica południowa Jeleniej Góry – etap II” 28.09.2017 Siedlisko chronionych gatunków: modraszka
Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) – Garwolin na odcinku Węzeł 27.01.2016 Siedliska chronionych gatunków, m.in.: mrówka ćmawa, mrówka rudnica, trzmiel kamiennik, trzmiel gajowy, trzmiel ziemny, ślimak winniczek, gawron, odnożyca jesionowa, żaba trawna, żaba wodna, ropucha szara, żaba jeziorkowa, żaba śmieszka, traszka zwyczajna, jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, zaskroniec zwyczajny, żaba moczarowa, kumak nizinny, traszka grzebieniasta, modraszka, zięba
Rozbudowa ul. Św. Marcina na odcinku pomiędzy ul. Gwarną i ul. Ratajczaka w Poznaniu 04.09.2017 Siedlisko chronionych gatunków: sierpówka
Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław odcinek Radomicko – Kaczkowo, etap II odcinek Leszno Płd. (z węzłem) – Kaczkowo 05.05.2016 Siedliska chronionych gatunków: ropucha szara, ropucha zielona, żaba trawna, kompleks żab zielonych, żaba moczarowa
Projekt i budowa drogi S6 na odcinku Goleniów – Nowogard (S3, węzeł Goleniów Północ/z węzłem/ – początek obwodnicy miejscowości Nowogard) 29.09.2015 Siedliska chronionych gatunków: jaskółka brzegówka, jaskółka brzegówka, torfowiec błotny, widłoząb kędzierzawy, widłoząb miotłowy, rokietnik pospolity, brodawkowiec czysty, kukułka szerokolistna, kocanka piaskowa, fałdownik nastroszony, nastroszek kędzierzawy, torfowiec wąskolistny
Projekt i budowa drogi S6 na odcinku koniec obwodnicy miejscowości Płoty – węzeł 05.10.2015 Siedliska chronionych gatunków, m.in.: kocanka piaskowa, rokietnik pospolity, widłoząb miotłowy jaskółka brzegówka, mrówka rudnica
Budowa Trasy Niepodległości w Białymstoku Etap II: Budowa Alei Niepodległości w Białymstoku, w granicach pasa drogi wojewódzkiej nr 669 na odcinku od ul. Narodowych Sił Zbrojnych do Alei I. J. Paderewskiego 03.12.2016 Siedliska chronionych gatunków płazów i ptaków
Budowa Trasy Niepodległości w Białymstoku – Etap III: Budowa Alei I.J. Paderewskiego w Białymstoku w granicach pasa drogi wojewódzkiej nr 669 na odcinku od Alei Niepodległości do drogi wojewódzkiej 03.12.2016 Siedliska chronionych gatunków płazów i ptaków
Budowa ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku na odcinku od ulicy Mickiewicza do granic miasta wraz z infrastrukturą techniczną 24.11.2016 Siedliska chronionych gatunków płazów i ptaków
[305-7]

Emisja zanieczyszczeń do powietrza najważniejsze źródła (w kg/rok)

Nazwa zanieczyszczenia j.m. 2016 2017 Zmiana
rok/rok
Dwutlenek siarki tony 20,65 68,18 230,24%
Tlenek azotu tony 21,98 53,51 143,45%
Tlenek węgla tony 69,59 69,4 -0,37%
Pył całkowity tony 22,47 30,89 147,91%
Węglowodory aromatyczne tony 0,03 9,56 31 866,67%
Węglowodory alifatyczne tony 0,04 4,66 11 650,00%
Łącznie 124,75 236,20 89,34%
[306-2]

Odpady

Najważniejsze odpady wg rodzaju 2016 2017
Kod odpadu Rodzaj odpadu masa (tony) masa (tony)
Odpady niebezpieczne, w tym: 25,270 144,248
07 01 03 Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 0,153 0,378
08 01 11 Odpady farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 0,520
09 01 01 Wodne roztwory wywoływaczy i utrwalaczy
09 01 04 Roztwory utrwalaczy
12 01 09 Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców
13 01 10 Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych 0,620
13 01 13 Inne oleje hydrauliczne
13 02 05 Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 0,360
13 02 08 Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 1,655 1,600
13 05 08 Mieszaniny odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
13 07 03  Inne paliwa (włącznie z mieszaninami) 0,040
13 05 07 Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach 0,060
14 06 03 Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników 0,150 0,134
15 01 10 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 16,170 23,216
15 01 11 Opakowania pod ciśnieniem 0,140 0,350
15 02 02 Sorbenty, materiały filtracyjne i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 2,809 4,376
16 01 07 Filtry olejowe 0,210 0,450
16 02 13 Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 0,042
16 05 06 Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) 0,409
17 02 04 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe) 4,070
17 05 03 Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne 1,820 109,205
17 05 05 Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi
17 06 01 Materiały izolacyjne zawierające azbest
17 06 05 Materiały budowlane zawierające azbest 0,580
17 09 03 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne
Odpady inne niż niebezpieczne, w tym: 198 162,870 107 388,772
01 04 12 Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin 2 864,060 1 331,340
01 05 99 Inne niewymienione odpady
02 01 03 Odpadowa masa roślinna 237,400 14 726,400
07 02 99 Inne nie wymienione odpady
10 06 80 Żużle szybowe i granulowane 55 000,000 0,000
12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania żelaza i jego stopów
12 01 02 Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
12 01 03 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
12 01 13 Odpady spawalnicze 0,280
12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 55,170 86,442
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 61,610 145,637
15 01 03 Opakowania z drewna 9,500 10,300
15 01 04 Opakowania z metali 0,080
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 68,070 94,385
15 01 07 Opakowania ze szkła 0,140
15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) 0,150 1,850
16 01 03 Zużyte opony 8,800 14,800
16 01 15 Płyny zapobiegające zamarzaniu
16 01 17 Metale żelazne 0,200
16 01 19 Tworzywa sztuczne 0,100
16 02 14 Zużyte urządzenia 2,730 0,108
16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń 0,050 0,028
16 06 05 Inne baterie i akumulatory 0,500
16 07 99 Inne niewymienione odpady 9,000
17 01 01 Odpady z betonu oraz gruz betonowy 78 454,280 32 738,370
17 01 02 Gruz ceglany 6 291,400 8 332,460
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 9,600 10,600
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych 15 068,460 29 660,325
17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg 15 475,300 1 645,510
17 01 82 Inne niewymienione odpady
17 02 01 Drewno 2 695,050 4 174,525
17 02 02 Szkło
17 02 03 Tworzywa sztuczne 11,490 21,687
17 03 02 Mieszanki bitumiczne 2 544,860 777,380
17 03 80 Odpadowa papa 0,580 48,671
17 04 05 Żelazo i stal 632,690 2 945,202
17 04 07 Mieszaniny metali 22,080 3,040
17 04 11 Kable 1,915
17 05 08 Tłuczeń torowy 0,860 370,660
17 06 04 Materiały izolacyjne 541,270 242,687
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 9 199,530 10 004,170
19 12 12 Odpady z mechanicznej obróbki odpadów 8 897,860 0,000

[1] Ze względu na konieczność zastosowania innego zakresu filtrów sortowania danych oraz ujednolicenia różnych jednostek miar, zmianie uległy wybrane wielkości zużycia surowców za lata 2015 i 2016
[2] Wskaźnik efektywności energetycznej za 2016 r. został skorygowany o skorygowaną wartość zużycia energii cieplnej.
[3] Budimex SA traktuje wszystkie zakupione przez siebie media energetyczne jako zużycie bezpośrednie. Wszystkie paliwa są zużywane przez maszyny i urządzenia będące we władaniu Budimeksu. Pomimo, że część energii elektrycznej jest zużywana przez podwykonawców, również traktowana jest jako zużycie bezpośrednie, ponieważ nie wprowadzono mechanizmów podziału na energię elektryczną zużywaną osobno przez Budimex i podwykonawców.
[4] W Budimex SA nie wystąpiła żadna emisja CO2 biogennego zarówno w Zakres 1, jak i Zakres 2.
[5] Szacunki dokonywane z wykorzystaniem spójnej metodyki obowiązującej w Grupie Ferrovial opartej o GHG Protocol oraz rzeczywiste zużycia podstawowych paliw i energii elektrycznej.
[6] Korekta błędu obliczeniowego.
[7] Skorygowane dane o unikniętą emisję wynikającą z zakupu energii odnawialnej.