Sprawozdanie finansowe: Budimex SA

Bilans

BILANS (tys. zł) 31.12.2013 31.12.2012
AKTYWA    
I. Aktywa trwałe 1 169 494 1 256 112
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 739 2 996
- wartość firmy - -
2. Rzeczowe aktywa trwałe 62 713 84 079
3. Należności długoterminowe - -
3.1. Od jednostek powiązanych - -
3.2. Od pozostałych jednostek - -
4. Inwestycje długoterminowe 739 163 811 856
4.1. Nieruchomości 8 003 8 382
4.2. Wartości niematerialne i prawne - -
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 731 160 803 474
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 729 035 801 289
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - -
b) w pozostałych jednostkach 2 125 2 185
4.4. Inne inwestycje długoterminowe - -
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 363 879 357 181
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 359 487 353 085
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4 392 4 096
II. Aktywa obrotowe 2 115 965 1 820 607
1. Zapasy 105 648 143 580
2. Należności krótkoterminowe 502 263 402 875
2.1. Od jednostek powiązanych 98 417 97 192
2.2. Od pozostałych jednostek 403 846 305 683
3. Inwestycje krótkoterminowe 1 357 793 1 043 008
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 357 793 1 043 008
a) w jednostkach powiązanych 241 764 -
b) w pozostałych jednostkach 29 1 460
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 116 000 1 041 548
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe - -
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 150 261 231 144
Aktywa razem 3 285 459 3 076 719

 

PASYWA (tys. zł) 31.12.2013 31.12.2012
I. Kapitał własny 573 950 380 769
1. Kapitał zakładowy 127 650 127 650
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - -
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) - -
4. Kapitał zapasowy 137 771 282 570
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 5 930 5 936
6. Pozostałe kapitały rezerwowe - -
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych - (147 636)
8. Zysk (strata) netto 302 599 112 249
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) - -
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 711 509 2 695 950
1. Rezerwy na zobowiązania 280 863 280 312
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 35 667 56 342
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 4 143 3 283
a) długoterminowa 3 264 2 542
b) krótkoterminowa 879 741
1.3. Pozostałe rezerwy 241 053 220 687
a) długoterminowe 125 307 113 930
b) krótkoterminowe 115 746 106 757
2. Zobowiązania długoterminowe 17 044 27 740
2.1. Wobec jednostek powiązanych - -
2.2. Wobec pozostałych jednostek 17 044 27 740
3. Zobowiązania krótkoterminowe 1 505 618 1 615 954
3.1. Wobec jednostek powiązanych 147 176 168 806
3.2. Wobec pozostałych jednostek 1 353 345 1 442 469
3.3. Fundusze specjalne 5 097 4 679
4. Rozliczenia międzyokresowe 907 984 771 944
4.1. Ujemna wartość firmy - -
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 907 984 771 944
- długoterminowe 4 879 5 014
- krótkoterminowe 903 105 766 930
Pasywa razem 3 285 459 3 076 719

 

OBLICZENIE WARTOŚCI KSIĘGOWEJ NA JEDNĄ AKCJĘ 31.12.2013 31.12.2012
Wartość księgowa (w tys. zł) 573 950 380 769
Liczba akcji 25 530 098 25 530 098
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22,48 14,91

 

QR Code