COLLEGIUM PADEREVIANUM II W KRAKOWIE

O FIRMIE
O FIRMIE

Władze spółki

ZARZĄD BUDIMEX SA

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Zarząd Budimex SA składał się z następujących osób:

 • Dariusz Jacek Blocher - prezes Zarządu, dyrektor generalny,
 • Fernando Luis Pascual Larragoiti - wiceprezes Zarządu,
 • Radosław Górski - członek Zarządu, Dyrektor Budownictwa Ogólnego,
 • Cezary Mączka - członek Zarządu, dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
 • Jacek Daniewski - członek Zarządu, dyrektor Pionu Prawno – Organizacyjnego,
 • Artur Popko - członek Zarządu, Dyrektor Budownictwa Infrastrukturalnego,
 • Henryk Urbański - członek Zarządu, dyrektor Pionu Zarządzania Nieruchomościami,
 • Marcin Węgłowski - członek Zarządu, dyrektor Pionu Ekonomiczno – Finansowego.

Zmiany w składzie Zarządu w 2016 roku:

na wniosek Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza Budimex SA powołała w dniu 14 marca 2016 roku do pełnienia funkcji członków Zarządu: Radosława Górskiego (Uchwałą Nr 247) oraz Artura Popko (Uchwałą Nr 248).
Na dzień 31 grudnia 2016 roku następujące osoby miały udzielone prokury łączne:

Piotr Świecki – prokura łączna z drugim prokurentem.

Zmiany w zakresie prokur w 2016 roku:

w dniu 14 marca 2016 roku odwołane zostały prokury łączne udzielone na rzecz Radosława Górskiego i Artura Popko, w dniu 11 maja 2016 roku udzielona została na rzecz Piotra Świeckiego prokura łączna z drugim prokurentem.

RADA NADZORCZA BUDIMEX SA

Skład osobowy Rady Nadzorczej oraz jej komitetów

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Rada Nadzorcza Budimex SA miała następujący skład:

 • Marek Michałowski - przewodniczący Rady,
 • Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco -wiceprzewodniczący Rady,
 • Igor Adam Chalupec - sekretarz Rady,
 • Marzenna Anna Weresa - członek Rady,
 • Ignacio Clopes Estela - członek Rady,
 • Javier Galindo Hernandez - członek Rady,
 • Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez - członek Rady,
 • Piotr Kamiński - członek Rady,
 • Janusz Dedo - członek Rady.

W roku 2016 w składzie Rady Nadzorczej nie zaszły żadne zmiany.

W dniu 26 kwietnia 2016 roku w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej ósmej kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex SA dokonało wyboru Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji ustalając jej skład, jak dotychczas.


Skład osobowy Komitetu Audytu na dzień 31 grudnia 2016 roku:

 • Marzenna Weresa - przewodnicząca, Javier Galindo Hernandez - członek,
 • Janusz Dedo – członek.

Skład osobowy Komitetu Audytu w ciągu roku 2016 uległ zmianie w taki sposób, że decyzją Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji od dnia 26 kwietnia 2016 roku funkcję w Komitecie Audytu pełni p. Janusz Dedo, w miejsce p. Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez. W zakresie spełniania warunków niezależności członków Komitetu Audytu stosuje się odpowiednio przepisy art. 56 ust. 3 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, a także kryteria niezależności członków Rady w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 (zasada II.Z.4. Dział II Zarząd i Rada Nadzorcza Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016). Status niezależności członka Rady Nadzorczej ustalany jest przez Spółkę zgodnie z kryteriami ustalonymi w Procedurze Zintegrowanego Systemu Zarządzania Nr 05-05, dotyczącej uzyskiwania informacji od członków Rady i ich upublicznienia, na podstawie oświadczeń składanych przez członków Rady oraz na podstawie art. 56 ust. 3 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.


Skład osobowy Komitetu Inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2016 roku:

 • Piotr Kamiński - przewodniczący,
 • Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco - członek,
 • Javier Galindo Hernandez – członek.

Skład osobowy Komitetu Inwestycyjnego w ciągu roku 2016 nie ulegał zmianom.
Rada Nadzorcza dziewiątej kadencji ustaliła w dniu 26 kwietnia 2016 roku skład Komitetu Inwestycyjnego jak dotychczas.

 

Skład osobowy Komitetu Wynagrodzeń na dzień 31 grudnia 2016 roku:

 • Marek Michałowski - przewodniczący,
 • Igor Chalupec - członek,
 • Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco – członek.

Skład osobowy Komitetu Wynagrodzeń w ciągu roku 2016 nie ulegał zmianom. Rada Nadzorcza dziewiątej kadencji ustaliła w dniu 26 kwietnia 2016 roku skład Komitetu Wynagrodzeń jak dotychczas.