Uniwersytet Artystyczny Poznań

LIST PREZESA
LIST
PREZESA

Szanowni Państwo,

Rok 2016 to kolejny bardzo dobry rok dla Grupy Budimex, w którym Budimex SA osiągnął wyniki plasujące spółkę na pierwszym miejscu największych firm budowlanych w Polsce. Pomimo spadku produkcji budowlano-montażowej o 14,4%, Grupa zwiększyła sprzedaż o 8,5% i wypracowała rekordowy zysk netto na poziomie 410 milionów złotych.

Sytuację na rynku w roku 2016 zdeterminował spadek w sektorze zamówień publicznych wywołany głównie wstrzymaniem procedur przetargowych przez GDDKiA oraz opóźnieniami procedur PKP PLK. W wyniku znacznego zmniejszenia wartości rozstrzyganych przetargów infrastrukturalnych w trakcie roku na rynku utrzymywały się korzystne ceny materiałów i relatywnie niski poziom cen usług podwykonawców, co wpłynęło na polepszenie rentowności na każdym poziomie wyniku finansowego Grupy. Marża brutto ze sprzedaży, wynik operacyjny i wynik netto wzrosły odpowiednio o: 52%, 73% i 74% w stosunku do roku poprzedniego. Tak dobre wyniki Grupa zawdzięcza przede wszystkim poprawie efektywności operacyjnej oraz dodatkowo zmniejszeniu rezerwy na przewidywane straty na jednym z dużych kontraktów drogowych Budimeksu, a także istotnemu zwiększeniu aktywności w sektorze kubaturowym.

Pomimo niekorzystnych uwarunkowań Grupa Budimex pozyskała w roku 2016 kontrakty o wartości 5,7 miliarda złotych (spadek o 20% w stosunku do roku 2015). Satysfakcjonujący na tak trudnym rynku poziom kontraktacji udało się osiągnąć między innymi dzięki wysokiej skuteczności ofertowania w segmencie dróg poza zleceniami GDDKiA (łączna wartość kontraktów infrastrukturalnych w roku 2016 osiągnęła poziom 2,4 miliarda złotych) oraz dzięki intensyfikacji prac w obszarze budownictwa ogólnego. W segmencie tym zwiększyliśmy wartość pozyskanych kontraktów w ujęciu rocznym o 34%, podpisując umowy na rekordowe 2,8 miliarda złotych.

Wartość portfela zamówień na koniec roku 2016 wyniosła 8,9 miliarda złotych i była wyższa o 0,5 miliarda złotych (6%) od wartości na koniec roku 2015. Zmiana struktury pozyskiwanych kontraktów znalazła odzwierciedlenie w portfelu zamówień. Udział projektów drogowych spadł z 65% na koniec 2015 roku do 57% na koniec 2016 roku. Jednocześnie, segment budownictwa ogólnego stanowił 29% portfela zamówień, co oznacza wzrost o 7 punktów procentowych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Na koniec 2016 roku Grupa Budimex osiągnęła rekordowy poziom gotówki netto w wysokości 2,6 miliarda złotych. Jest to poziom wyższy o 13% w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2015.

W roku ubiegłym Budimex SA zakończył budowę 87 kilometrów dróg ekspresowych i autostrad, co stanowiło ponad 2/3 łącznej długości tras oddanych do użytkowania w roku 2016 przez GDDKiA. Część odcinków, jak chociażby obwodnicę Bełchatowa czy odcinek S7 Ostróda - Miłomłyn, zrealizowaliśmy wcześniej niż zakładał to termin kontraktowy.

Jednocześnie z satysfakcją obserwuję, jak umacniamy pozycję firmy na rynku kolejowym. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami kupiliśmy specjalistyczny sprzęt umożliwiający nam realizację dużych zleceń z tego obszaru. Na początku 2017 roku znaleźliśmy się w czołówce wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w przetargach kolejowych, osiągając wysoką, prawie 20-procentową skuteczność ofertowania. Nasz udział w rynku ogłoszonych przetargów na początku 2017 roku, z wyłączeniem części przypadających na konsorcjantów, stanowił 10 procent i wierzę, że będzie rósł. Udało się to osiągnąć mimo, że wcześniejsze plany nie zakładały aż tak szybkiego wzrostu. Potwierdza to jednak słuszność podjętych decyzji inwestycyjnych.

W segmencie budownictwa ogólnego warto natomiast wspomnieć o wysoko ocenianej przez krajową branżę przemysłu mleczarskiego zakończonej realizacji rozbudowy Zakładów Mleczarskich Polmlek w Lidzbarku Warmińskim czy też o pozyskaniu kilku ważnych zleceń, jak budowę Centrum Medycyny Nieinwazyjnej w Gdańsku i rozbudowę Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu.

Sukcesem w 2016 roku z pewnością był powrót Budimeksu na Litwę. Podpisaliśmy tam umowę warunkową na budowę spalarni odpadów w Wilnie. Jej wartość to 178 mln euro netto.

Możemy się również pochwalić zdobyciem pierwszego kontraktu na rynku paliw gazowych. Na zlecenie jednego z kluczowych operatorów gazociągów przesyłowych w naszym kraju spółki GAZ SYSTEM SA wybudujemy na Dolnym Śląsku gazociąg o długości 33 kilometrów.

Budimex zwiększył też swoją aktywność na rynku małych kontraktów samorządowych. Na koniec roku łączna wartość pozyskanych w tym segmencie kontraktów sięgnęła blisko 190 mln złotych.

W 2016 roku Grupa Budimex kontynuowała działalność w zakresie robót warsztatowych i prefabrykacji na rynku niemieckim, gdzie wypracowała przychody na poziomie blisko 185 milionów złotych i zysk operacyjny w wysokości ponad 24 milionów złotych, co oznacza nieznaczny wzrost w porównaniu do roku 2015.

Nieprzerwanie od 2011 roku Budimex SA wchodzi w skład RESPECT Index – spółek odpowiedzialnych społecznie, co potwierdza, że w swojej działalności szczególną wagę przywiązujemy do kwestii bezpieczeństwa pracowników, ochrony środowisk oraz zrównoważonego rozwoju. Nadal czynnie działamy na rzecz Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. W 2016 roku kilka naszych budów zdobyło wyróżnienia w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy – „Buduj bezpiecznie”, a miesięcznik „Builder” wyróżnił Budimex SA tytułem „Budowlanej Firmy Roku”.

Spółki należące do Grupy Budimex, podobnie jak Budimex SA, również mogą zaliczyć rok 2016 do udanych.

W roku 2016 Budimex Nieruchomości podpisał 1 188 aktów notarialnych, czyli o 31% więcej niż w roku 2015. Jednocześnie, dynamika wzrostu przychodów ze sprzedaży była nieco mniejsza i wyniosła 19%, na co wpływ miał wyższy udział tańszych projektów zlokalizowanych poza Warszawą, przede wszystkim w Krakowie - wzrost udziału z 25% do 44% w roku 2016.

W roku 2016, w odpowiedzi na zwiększony popyt ze strony klientów, Budimex Nieruchomości rozpoczął przedsprzedaż mieszkań w ramach dwunastu nowych projektów, także na nowym dla niej rynku trójmiejskim. Spółka zainwestowała ponad 100 milionów złotych w zakupy gruntów. Dzięki temu kolejny rok z rzędu Budimex Nieruchomości zwiększył portfel projektów gotowych do uruchomienia - obecnie jest to ponad 6 400 mieszkań. Utrzymanie w kolejnych latach przedsprzedaży na poziomie 1 500 lokali rocznie będzie wymagało stałego poziomu około 4 000 mieszkań w budowie.

Mostostal Kraków kolejny rok z rzędu poprawił efektywność operacyjną. Jego wynik operacyjny jest o 90 procent lepszy niż w roku 2015, a sprzedaż zwiększyła się o 12 procent.

Elektromontaż Poznań zanotował wzrost rentowności EBIT do 5,6 procent.

Grupa FBSerwis, w jednostce dominującej której Budimex SA posiada 49% akcji, umocniła swoją pozycję na rynku utylizacji odpadów, zwiększyła przychody ze sprzedaży o ponad 40 procent w stosunku do roku 2015 i planuje kolejne przejęcia.

Dzięki swojej aktywności operacyjnej i transparentności nadal pozostajemy w grupie kluczowych płatników podatku dochodowego CIT w naszym kraju. W 2016 odprowadziliśmy z tego tytułu do budżetu państwa 116 mln złotych, czyli o 45 procent więcej niż w roku poprzednim. Dodatkowo, pomimo malejącego sektora budowlanego zwiększyliśmy poziom zatrudnienia o ponad 500 osób.

W roku 2017 nasze działania będą koncentrowały się na budowie rentownego portfela zleceń na kolejne lata. Zamierzamy zwiększyć nasz udział w rynku kolejowym. W dalszym ciągu będziemy dywersyfikować działalność starając się wzmocnić pozycję Budimeksu w segmentach: energetycznym, przemysłowym oraz hydrotechnicznym. Chcemy, by w naszym portfelu znalazło się więcej projektów finansowanych z budżetów samorządowych. Celem na przyszłość jest również wejście Spółki na rynki zagraniczne. Umowa podpisana w 2016 roku na Litwie dowodzi, że jest to realne, a polscy wykonawcy są postrzegani jako rzetelni partnerzy biznesowi. Ożywienie na rynku przetargów infrastrukturalnych i kolejowych z pewnością przełoży się na dalszy wzrost zatrudnienia. Zamierzmy również zwiększyć liczbę sprzedawanych mieszkań.

Dla naszych Akcjonariuszy chcemy być spółką stabilną i przewidywalną. Pragniemy utrzymać pozycję niekwestowanego lidera na rynku budowlanym. Jestem przekonany, że mamy potencjał by tego dokonać, a nasza działalność w roku 2016 potwierdza, że potrafimy dostosować naszą strategię do sytuacji rynkowej. Chciałbym również podziękować pracownikom Budimeksu, bez których zaangażowania i determinacji ten sukces nie byłby możliwy.

Zapraszam Państwa do lektury Skonsolidowanego Raportu Rocznego Grupy Budimex za rok 2016.

Dariusz Blocher

Prezes Zarządu