S17 Lublin-Dąbrowica

SYTUACJA FINANSOWA GRUPY BUDIMEX
SYTUACJA
FINANSOWA
GRUPY
BUDIMEX

Charakterystyka podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych Grupy Budimex

Sytuację finansową Grupy Budimex w roku 2016 charakteryzują wybrane wielkości ekonomiczno-finansowe ujawnione w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz rachunku zysków i strat (zestawienie poniżej wraz z danymi porównywalnymi za rok 2015).

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Budimex

Główne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Budimex na dzień 31 grudnia 2016 roku w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2015 roku przedstawia poniższa tabela:

AKTYWA 31.12.2016 31.12.2015 Zmiana Zmiana %
Aktywa trwałe (długoterminowe) 856 936 821 207 35 729 4,4%
Rzeczowe aktywa trwałe 114 674 83 248 31 426 37,8%
 Nieruchomości inwestycyjne 25 581 63 410 (37 829) (59,7%)
 Wartości niematerialne 29 926 4 000 25 926 648,2%
 Wartość firmy jednostek podporządkowanych 73 237 73 237 0 0,0%
 Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności 43 427 45 762 (2 335) (5,1%)
 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 9 396 9 247 149 1,6%
 Kaucje z tytułu umów o budowę 23 333 20 388 2 945 14,4%
 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 36 256 34 909 1 347 3,9%
 Należności z tytułu umowy koncesyjnej 46 096 45 688 408 0,9%
 Pozostałe aktywa finansowe 10 035 396 9 639 2 434,1%
 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 444 975 440 922 4 053 0,9%
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 4 736 729 3 892 157 844 572 21,7%
Zapasy 1 183 649 867 581 316 068 36,4%
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 516 720 420 558 96 162 22,9%
Kaucje z tytułu umów o budowę 30 818 16 276 14 542 89,4%
Kwoty należne od odbiorców z tytułu umów o budowę 288 456 171 763 116 693 67,9%
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 194 421 (227) (53,9%)
Pozostałe aktywa finansowe 1 758 2 432 (674) (27,7%)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 715 134 2 413 126 302 008 12,5%
RAZEM AKTYWA 5 593 665 4 713 364 880 301 18,7%
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA 31.12.2016 31.12.2015 Zmiana Zmiana %
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 801 377 599 206 202 171 33,8%
Kapitał podstawowy 145 848 145 848 - 0,0%
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 87 163 87 163 - 0,0%
Pozostałe kapitały rezerwowe 4 725 4 801 (76) (1,6%)
Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów i podmiotów zagranicznych  5 525 5 425 100 1,8%
Zyski zatrzymane 558 116 355 969 202 147 56,8%
Udziały niedające kontroli 4 443 3 918 525 13,4%
Razem kapitał własny 805 820 603 124 202 696 33,6%
Zobowiązania 4 787 845 4 110 240 677 605 16,5%
Zobowiązania długoterminowe 488 704 444 226 44 478 10,0%
Kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania 62 333 44 563 17 770 39,9%
Kaucje z tytułu umów o budowę 206 147 207 239 (1 092) (0,5%)
Rezerwy na zobowiązania długoterminowe i inne obciążenia 210 303 181 691                28 612 15,7%
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych 7 937 7 657 280 3,7%
Pozostałe zobowiązania finansowe 1 984 3 076 (1 092) (35,5%)
Zobowiązania krótkoterminowe 4 299 141 3 666 014 633 127 17,3%
 Kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania 20 276 19 778 498 2,5%
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 1 520 870 1 135 894 384 976 33,9%
Kaucje z tytułu umów o budowę 186 244 168 033 18 211 10,8%
Kwoty należne odbiorcom z tytułu umów o budowę 1 352 639 1 239 940 112 699 9,1%
Przychody przyszłych okresów 1 002 017 896 448 105 569 11,8%
Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe i inne obciążenia 161 835 135 565 26 270 19,4%
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 52 820 67 568 (14 748) (21,8%)
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych 1 422 1 350 72 5,3%
Pozostałe zobowiązania finansowe 1 018 1 438 (420) (29,2%)
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA 5 593 665 4 713 364 880 301 18,7%

Na dzień 31 grudnia 2016 roku skonsolidowana wartość aktywów wzrosła o 880 301 tysięcy złotych w stosunku do stanu na koniec grudnia 2015 roku w wyniku wzrostu wartości aktywów trwałych o 4,4% (35 729 tysięcy złotych) oraz wzrostu wartości aktywów obrotowych o 21,7% (844 572 tysiące złotych).

Aktywa trwałe (długoterminowe):

Na zmianę wartości aktywów trwałych na dzień 31 grudnia 2016 roku w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wpływ miały przede wszystkim:

 • spadek salda nieruchomości inwestycyjnych, głównie w wyniku przeniesienia działki budowlanej z nieruchomości inwestycyjnych na zapasy przez segment deweloperski o wartości 38 403 tysiące złotych,
 • spadek salda inwestycji w jednostkach wycenianych metodą praw własności, przede wszystkim z tytułu strat jednostek stowarzyszonych w kwocie 2 272 tysiące złotych,
 • wzrost salda aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego o 4 053 tysiące złotych.

Aktywa obrotowe (krótkoterminowe):

W tym samym czasie aktywa obrotowe wzrosły o 844 572 tysiące złotych, co było głównie wynikiem wzrostu:

 • salda zapasów o 316 068 tysięcy złotych, przede wszystkim w wyniku większej skali działalności deweloperskiej,
 • salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności o kwotę 96 162 tysiące złotych,
 • salda środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 302 008 tysięcy złotych.

Kapitał własny i zobowiązania:

Po stronie kapitałów własnych i zobowiązań zmiany dotyczyły:

 • wzrostu wartości zobowiązań długoterminowych o kwotę 44 478 tysięcy złotych, przede wszystkim z powodu wzrostu salda zobowiązań z tytułu rezerw na zobowiązania długoterminowe o 28 612 tysięcy złotych oraz zobowiązań z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek i innych zewnętrznych źródeł finansowania o 17 770 tysięcy złotych;
 • wzrostu wartości zobowiązań krótkoterminowych o kwotę 633 127 tysięcy złotych, z których największe zmiany dotyczyły:
 • wzrostu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań o 384 976 tysięcy złotych,
 • wzrostu kwot należnych odbiorcom z tytułu umów o budowę o 112 699 tysięcy złotych, na który składa się wzrost korekty sprzedaży rozpoznanej nad sprzedażą zafakturowaną w związku z wyceną kontraktów długoterminowych według stopnia zaawansowania w kwocie 333 933 tysiące złotych oraz spadek salda rezerwy na straty na kontraktach w wysokości 221 234 tysiące złotych,
 • wzrostu salda przychodów przyszłych okresów o 105 569 tysięcy złotych, głównie z tytułu zaliczek na realizowane kontrakty budowlane oraz wpłat na lokale w działalności deweloperskiej.

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Budimex

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK
ZYSKÓW I STRAT
01.01 - 31.12.2016 01.01 - 31.12.2015 Zmiana Zmiana %
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów 5 572 290 5 133 994 438 296 8,5%
Koszty sprzedanych produktów i usług oraz towarów i materiałów (4 821 025) (4 641 280) (179 745) 3,9%
Zysk brutto ze sprzedaży 751 265 492 714 258 551 52,5%
Koszty sprzedaży (32 671) (29 742) (2 929) 9,9%
Koszty ogólnego zarządu (198 766) (190 081) (8 685) 4,6%
Pozostałe przychody operacyjne 46 451 56 205 (9 754) (17,4%)
Pozostałe koszty operacyjne (61 172) (36 878) (24 294) 65,9%
Zysk z działalności operacyjnej 505 107 292 218 212 889 72,9%
Przychody finansowe 43 227 39 545 3 682 9,3%
Koszty finansowe (34 657) (31 535) (3 122) 9,9%
Udział w (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności (2 272) (3 427) 1 155 (33,7%)
Zysk brutto 511 405 296 801 214 604 72,3%
Podatek dochodowy (100 929) (60 281) (40 648) 67,4%
Zysk netto za okres 410 476 236 520 173 956 73,6%
z tego przypadający:        
akcjonariuszom Spółki 409 851 235 846 174 005 73,8%
udziałom niedającym kontroli 625 674 (49) (7,3%)

 

W roku 2016 Grupa Budimex uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 5 572 290 tysięcy złotych, co stanowi wzrost o 8,5% w porównaniu do przychodów uzyskanych w roku 2015.

Zysk brutto ze sprzedaży w 2016 roku wyniósł 751 265 tysięcy złotych, natomiast w roku poprzednim osiągnął wartość 492 714 tysięcy złotych. Rentowność brutto sprzedaży w roku 2016 wyniosła zatem 13,5%, a w roku 2015 wskaźnik ten wynosił 9,6%.

Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości w przypadku, gdy budżetowane koszty realizacji kontraktu budowlanego przekraczają całkowitą wartość przewidywanych przychodów, spółki Grupy w momencie zidentyfikowania tego faktu tworzą rezerwy na straty, prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu z działalności finansowej w pozycji „Kwoty należne odbiorcom z tytułu umów o budowę”. Na dzień 31 grudnia 2016 roku rezerwy na straty na kontraktach wynosiły 408 455 tysięcy złotych. W 2016 roku saldo rezerw na straty na kontraktach uległo zmniejszeniu o kwotę 221 234 tysiące złotych.

Koszty sprzedaży w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2016 roku, w porównaniu z rokiem poprzednim, wzrosły o 2 929 tysięcy złotych, natomiast koszty ogólnego zarządu są o 8 685 tysięcy złotych wyższe niż koszty poniesione w 2015 roku. Wskaźnik udziału łącznie kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu w sprzedaży ogółem spadł z 4,3% w 2015 roku do 4,2% w roku bieżącym.

Pozostałe przychody operacyjne w 2016 roku wyniosły 46 451 tysięcy złotych i obejmowały między innymi otrzymane odszkodowania i kary umowne w kwocie 23 579 tysięcy złotych, rozwiązanie rezerw na kary i sankcje w kwocie 6 189 tysięcy złotych, rozwiązanie rezerw na sprawy sądowe i odszkodowania w kwocie 2 765 tysięcy złotych, odwrócenie odpisów aktualizujących należności i zapasy w kwotach odpowiednio 4 257 tysięcy złotych i 1 958 tysięcy złotych, a także odpis przedawnionych zobowiązań w kwocie 2 545 tysięcy złotych. Ponadto, w 2016 roku spółki Grupy dokonały zbycia składników rzeczowego majątku trwałego, z którego osiągnęły ogólny zysk w wysokości 760 tysięcy złotych. Wartość netto składników rzeczowego majątku trwałego sprzedanych w roku 2016 wynosiła 172 tysiące złotych.

Poza tym w roku 2016 Grupa odnotowała również zysk z tytułu wyceny instrumentów pochodnych typu FX Forward oraz opcji walutowych (zawartych w celu ograniczenia ryzyka kursowego kontraktów budowlanych w walutach obcych) w wysokości 2 273 tysiące złotych.

Pozostałe koszty operacyjne w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2016 roku wyniosły 61 172 tysiące złotych, z czego 14 524 tysiące złotych stanowiły koszty z tytułu odpisów aktualizujących wartość należności, 4 067 tysięcy złotych dotyczyło kosztów z tytułu utworzonych odpisów aktualizujących wartość zapasów, a 1 791 tysięcy złotych dotyczyło odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych. Koszty utworzonych rezerw na sprawy sądowe wynosiły 236 tysięcy złotych, a 10 418 tysięcy złotych dotyczyło utworzonych rezerw na kary i odszkodowania. Wartość wypłaconych odszkodowań i kar umownych, które obciążyły wynik Grupy w 2016 roku wyniosła 23 934 tysiące złotych. 1 807 tysięcy złotych wyniosły z kolei koszty opłat sądowych i egzekucyjnych oraz koszty postępowania sądowego. Ponadto, w roku 2016 Grupa odnotowała stratę z tytułu realizacji instrumentów pochodnych typu FX Forward oraz opcji walutowych w wysokości 2 600 tysięcy złotych.

W 2016 roku Grupa odnotowała zysk z działalności operacyjnej w wysokości 505 107 tysięcy złotych, co stanowiło 9,1% wartości przychodów ze sprzedaży. W roku poprzednim zysk z działalności operacyjnej wyniósł 292 218 tysięcy złotych, co stanowiło 5,7% wartości przychodów ze sprzedaży.

W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2016 roku Grupa osiągnęła zysk z działalności finansowej wynoszący 8 570 tysięcy złotych, podczas gdy w 2015 roku – zysk w wysokości 8 010 tysięcy złotych. Koszty finansowe w 2016 roku stanowiły między innymi: koszty odsetek w wysokości  3 648 tysięcy złotych, zapłacone przez spółki Grupy prowizje bankowe od gwarancji i kredytów w wysokości 23 960 tysięcy złotych, koszty z tytułu dyskonta długoterminowych należności i zobowiązań z tytułu kaucji gwarancyjnych w wysokości 6 362 tysiące złotych. W roku 2016 Grupa poniosła też stratę z tytułu realizacji instrumentów pochodnych typu swap stopy procentowej (zawartych w celu ograniczenia ryzyka stopy procentowej) w wysokości 652 tysiące złotych oraz jednocześnie odnotowała zysk z tytułu wyceny tychże instrumentów w wysokości 1 230 tysięcy złotych. Przychody finansowe za 2016 rok stanowiły przede wszystkim odsetki w wysokości 38 037 tysięcy złotych, wycena należności z tytułu umowy koncesyjnej w kwocie 2 907 tysięcy złotych, a także odwrócenie dyskonta należności długoterminowych w kwocie 355 tysięcy złotych. 

Rok 2016 Grupa zamknęła zyskiem brutto w wysokości 511 405 tysięcy złotych, natomiast rok poprzedni - zyskiem brutto w wysokości 296 801 tysięcy złotych.

Obciążenie wyniku z tytułu podatku dochodowego za 2016 rok wyniosło 100 929 tysięcy złotych, w tym:

 • część bieżąca w wysokości 105 020 tysięcy złotych,
 • część odroczona w wysokości (4 091) tysięcy złotych.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Grupa rozpoznała aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 444 975 tysięcy złotych, podczas gdy na dzień 31 grudnia 2015 roku Grupa wykazywała aktywa z tego tytułu w kwocie 440 922 tysiące złotych. Składniki sprawozdania z sytuacji finansowej z tytułu odroczonego podatku dochodowego w Grupie Budimex wynikają głównie ze specyfiki rozliczeń kontraktów budowlanych, gdzie moment uznania kosztu za poniesiony i przychodu za zrealizowany są różne w ujęciu podatkowym i księgowym.

Zysk netto przypisany akcjonariuszom Budimex SA za rok 2016 roku wyniósł 409 851 tysięcy złotych, podczas gdy zysk netto przypisany akcjonariuszom Budimex SA za rok 2015 wyniósł 235 846 tysięcy złotych, co stanowi wzrost o 73,8%.

Zysk netto przypisany udziałom niedającym kontroli za 2016 rok wyniósł 625 tysięcy złotych. W poprzednim roku wynik netto przypisany udziałom niedającym kontroli wynosił 674 tysiące złotych.