A4 Rzeszów-Dębica

SPRAWOZDANIE FINANSOWE: BUDIMEX SA
SPRAWOZDANIE
FINANSOWE:
BUDIMEX SA

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

AKTYWA 31 grudnia 2016 roku 31 grudnia 2015 roku
AKTYWA TRWAŁE (długoterminowe)    
Rzeczowe aktywa trwałe 92 668 61 821
Nieruchomości inwestycyjne 3 762 3 888
Wartości niematerialne 29 707 3 761
Inwestycje w podmiotach zależnych 724 473 724 323
Inwestycje w podmiotach stowarzyszonych 61 246 61 246
Inwestycje w pozostałych podmiotach 6 417 6 597
Pozostałe aktywa finansowe 16 537 6 666
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 12 878 11 120
Kaucje z tytułu umów o budowę 39 835 35 404
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 400 046 401 824
AKTYWA TRWAŁE (długoterminowe) ogółem 1 387 569 1 316 650
     
AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe)    
Zapasy 159 498 79 329
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 462 329 379 325
Kaucje z tytułu umów o budowę 46 767 25 649
Kwoty należne od odbiorców z tytułu umów o budowę 290 016 155 241
Pozostałe aktywa finansowe 1 717 2 333
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 272 110 1 983 136
AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe) ogółem 3 232 437 2 625 013
SUMA AKTYWÓW 4 620 006 3 941 663
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA 31 grudnia 2016 roku 31 grudnia 2015 roku
KAPITAŁ WŁASNY    
Kapitał podstawowy 145 848 145 848
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 80 199 80 199
Pozostałe kapitały rezerwowe 54 001 53 909
Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 5 670 5 630
Zyski / (straty) zatrzymane 382 856 208 753
KAPITAŁ WŁASNY ogółem 668 574 494 339
     
ZOBOWIĄZANIA    
Zobowiązania długoterminowe    
Kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania 29 374 11 551
Kaucje z tytułu umów o budowę 194 624 196 185
Rezerwy na zobowiązania długoterminowe i inne obciążenia 180 765 153 495
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych 5 348 5 358
Pozostałe zobowiązania finansowe 7 5
Zobowiązania długoterminowe ogółem 410 118 366 594
     
Zobowiązania krótkoterminowe    
Kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania 18 463 18 382
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 1 397 654 1 019 137
Kaucje z tytułu umów o budowę 174 635 158 641
Kwoty należne odbiorcom z tytułu umów o budowę 1 337 780 1 229 015
Przychody przyszłych okresów 408 741 464 616
Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe i inne obciążenia 157 540 130 964
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 45 272 58 313
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych 1 025 926
Pozostałe zobowiązania finansowe 204 736
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem 3 541 314 3 080 730
ZOBOWIĄZANIA ogółem 3 951 432 3 447 324
SUMA KAPITAŁU WŁASNEGO I ZOBOWIĄZAŃ 4 620 006 3 941 663