A1 TUSZYN

SPRAWOZDANIE FINANSOWE: GRUPA BUDIMEX
SPRAWOZDANIE
FINANSOWE:
GRUPA
BUDIMEX

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

AKTYWA 31 grudnia 2016 roku 31 grudnia 2015 roku
Aktywa trwałe (długoterminowe) ogółem 856 936 821 207
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) ogółem 4 736 729 3 892 157
SUMA AKTYWÓW 5 593 665 4 713 364

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA 31 grudnia 2016 roku 31 grudnia 2015 roku
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 801 377 599 206
Kapitał własny przypisany udziałom niedającym kontroli 4 443 3 918
Kapitał własny ogółem 805 820 603 124
Zobowiązania długoterminowe ogółem 488 704 444 226
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem 4 299 141 3 666 014
SUMA KAPITAŁU WŁASNEGO I ZOBOWIĄZAŃ 5 593 665 4 713 364