Stanowisko Promowe w Świnoujściu

WAŻNE UMOWY
WAŻNE
UMOWY

Umowy ubezpieczenia zawarte dla spółek Grupy Budimex

Grupę Budimex (w tym Budimex SA) obowiązywały w roku 2016 następujące Generalne Umowy Ubezpieczenia:

 • Generalna Umowa Ubezpieczenia Wszystkich Ryzyk Budowy/Montażu

  Koasekuratorem wiodącym tej umowy jest TUiR Warta SA z siedzibą w Warszawie (50% udziałów), pozostałymi koasekuratorami są TUiR Allianz Polska SA z siedzibą w Warszawie (25% udziałów), PZU SA z siedzibą w Warszawie (25% udziałów).
  Przedmiotem ubezpieczenia objęte są wszystkie kontrakty budowlano-montażowe realizowane przez Budimex SA, których wartość nie przekracza 500 milionów złotych i które w ciągu 30 dni od daty wejścia pierwszego wykonawcy na teren budowy są zgłaszane Koasekuratorowi Wiodącemu.
  Niniejsza umowa została zawarta na okres od 5 lipca 2016 roku do 4 lipca 2018 roku.
 • Generalna Umowa Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

  Ubezpieczycielem jest Axa TUiR SA
  Przedmiotem ubezpieczenia jest pozaumowna odpowiedzialność cywilna deliktowa Ubezpieczonego z tytułu posiadanego mienia wykorzystywanego do prowadzonej działalności objętej ochroną ubezpieczeniową oraz prowadzonej działalności polegającej na świadczeniu usług budowlanych za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim. Główna suma ubezpieczenia została określona na 100 milionów złotych na jedno i wszystkie zdarzenia dla każdego okresu rozliczeniowego. Niniejsza umowa posiada rozszerzenia zakresu podstawowego ubezpieczenia wraz z podlimitami sumy gwarancyjnej.
  Niniejsza umowa została zawarta na okres od 5 lipca 2016 roku do 4 lipca 2018 roku.
 • Generalna Umowa Ubezpieczenia Maszyn Budowlanych od Wszystkich Ryzyk

  Umowa ta została zawarta na czas określony od dnia 15 listopada 2016 roku do 14 listopada 2018 roku. Ubezpieczycielem jest Gothaer TU SA. Ubezpieczeniem są objęte maszyny i urządzenia budowlane będące własnością Budimex SA oraz będące przedmiotem leasingu. Zakres ubezpieczenia to wszystkie ryzyka fizycznej utraty lub uszkodzenia mienia
  z włączeniem szkód powstałych podczas/lub w związku z transportem maszyny, załadunkiem lub wyładunkiem oraz z montażem i demontażem.
 • Pozostałe istotne umowy ubezpieczenia:

  W 2016 roku została przedłużona z AIG Umowa Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej członków władz spółek Grupy Budimex. Kolejne przedłużenie objęło okres od 22 czerwca 2016 roku do 21 czerwca 2017 roku. Zakres podmiotowy ubezpieczenia obejmuje członków władz (rad nadzorczych, zarządów oraz prokurentów) spółek Grupy Budimex oraz spółek zależnych. Powyższe ubezpieczenie stanowi część globalnego programu ubezpieczenia, obejmującego Grupę Ferrovial.