Centrum Sportowo Rehabilitacyjne Uniwersytet Medyczny w Warszawie

ŁAD KORPORACYJNY
ŁAD KORPORACYJNY

Polityka różnorodności

Integralną częścią działań biznesowych Spółki, jak również jej polityki zatrudniania, są różnorodność i otwartość. Wierzymy bowiem, że zasady równego traktowania oraz przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji przynoszą wymierne korzyści
i wpływają pozytywnie na rozwój oraz innowacyjność naszej organizacji. Potwierdzeniem naszych działań w tym kierunku jest podpisana 8 listopada 2016 roku Karta Różnorodności.

Treść Karty Różnorodności została opublikowana w wewnętrznym intranecie, jak również udostępniona pracownikom w formie drukowanej w Centrali oraz oddziałach Budimex SA. Dodatkowo, informację na temat podpisania Karty Różnorodności opublikowano na stronie internetowej www.budimex.pl.

Jako firma z długoletnim doświadczeniem, wiemy, że pracownicy są naszą najcenniejszą wartością i to dzięki nim od wielu lat cieszymy się silną pozycją na rynku. Mając na względzie tworzenie przyjaznego środowiska pracy, kładziemy szczególny nacisk na politykę równego traktowania ze względu na:

 • płeć,
 • wiek,
 • niepełnosprawność,
 • rasę, narodowość,
 • religię, wyznanie,
 • styl życia,
 • tożsamość płciową, orientację psychoseksualną,
 • stan rodzinny,  
 • przekonania polityczne,
 • formę, zakres i podstawę zatrudnienia,
 • pozostałe typy współpracy oraz inne przesłanki narażające na zachowania dyskryminacyjne.

Spółki Grupy Budimex zobowiązały się do wdrażania zasad zarządzania różnorodnością i polityki równego traktowania oraz ich upowszechniania wśród wszystkich interesariuszy organizacji – poczynając od organów administrujących, aż po wyższe stanowiska zarządcze i nadzorujące.

Dzięki wdrożeniu polityki różnorodności jesteśmy firmą, która zatrudnia najlepszych specjalistów i stwarza warunki sprzyjające ich rozwojowi zawodowemu i osobistemu – wypracowaliśmy i wdrożyliśmy zasady równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów rekrutacji, dostępu do szkoleń i awansów, wynagrodzeń, godzenia obowiązków zawodowych z życiem prywatnym i rodzinnym, ochrony przed mobbingiem, a także przed nieuzasadnionym zwolnieniem. W roku 2017 Spółka planuje wdrożenie monitoringu antydyskryminacyjnego i antymobbingowego.

Kadry Grupy Budimex składają się z osób o różnej płci oraz wieku, co sprzyja tworzeniu się dialogu międzypokoleniowego.  Zdecydowanie przeważają osoby w przedziale wiekowym 30-50, drugą grupą są osoby poniżej 30 roku życia, natomiast nieco mniej liczną grupą wiekową są osoby powyżej 50 roku życia. Przełamujemy również bariery związane ze stanem zdrowia naszych pracowników, zatrudniając w naszej firmie także osoby niepełnosprawne.

Struktura pracowników Grupy Budimex

Wiek (lat) Kobiety Mężczyźni Razem
<30 397 867 1 264
30 - 50 661 2 653 3 314
> 50 90 1 040 1 130
Razem pracowników 1 148 4 560 5 708

Struktura wieku i płci w Zarządzie Spółki

Kobiety Mężczyźni Razem
Zarząd łącznie, w tym: 0 8 8
wiek poniżej 30 0 0 0
wiek 30-50 0 4 4
wiek powyżej 50 0 4 4
w tym obcokrajowcy 0 1 1

Struktura wieku i płci w Radzie Nadzorczej Spółki

Kobiety Mężczyźni Razem
Rada Nadzorcza 1 8 9
wiek poniżej 30 0 0 0
wiek 30-50 0 4 4
wiek powyżej 50 1 4 5
w tym obcokrajowcy 0 4 4