Sytuacja finansowa Grupy Budimex

Charakterystyka podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych Grupy Budimex

Sytuację finansową Grupy Budimex w roku 2013 charakteryzują wybrane wielkości ekonomiczno-finansowe ujawnione w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz rachunku zysków i strat (zestawienie poniżej wraz z danymi porównywalnymi za rok 2012).

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Budimex

Główne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Budimex na dzień 31 grudnia 2013 roku w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2012 roku przedstawia poniższa tabela:

AKTYWA 31.12.2013 31.12.2012 Zmiana Zmiana %
Aktywa trwałe (długoterminowe) 622 230 559 807 62 423 11,2%
Rzeczowe aktywa trwałe 83 755 111 192 (27 437) -24,7%
Nieruchomości inwestycyjne 24 529 3 256 21 273 653,3%
Wartości niematerialne 4 106 2 992 1 114 37,2%
Wartość firmy jednostek podporządkowanych 73 237 73 237 - 0,0%
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności 3 518 16 966 (13 448) -79,3%
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 8 381 17 135 (8 754) -51,1%
Kaucje z tytułu umów o budowę 24 804 19 202 5 602 29,2%
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 20 703 - 20 703 100,0%
Należności z tytułu umowy koncesyjnej 22 376 - 22 376 100,0%
Pochodne instrumenty finansowe 692 - 692 100,0%
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 793 4 176 617 14,8%
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 351 336 311 651 39 685 12,7%
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 3 064 523 2 888 404 176 119 6,1%
Zapasy 697 046 876 206 (179 160) -20,4%
Udzielone pożyczki i inne aktywa finansowe 3 164 - 3 164 100,0%
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 525 675 401 836 123 839 30,8%
Kaucje z tytułu umów o budowę 18 217 49 419 (31 202) -63,1%
Kwoty należne od odbiorców z tytułu umów o budowę 146 630 227 490 (80 860) -35,5%
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 331 935 (604) -64,6%
Pochodne instrumenty finansowe 131 5 724 (5 593) -97,7%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 658 783 1 317 733 341 050 25,9%
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 14 546 9 061 5 485 60,5%
RAZEM AKTYWA 3 686 753 3 448 211 238 542 6,9%

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA 31.12.2013 31.12.2012 Zmiana Zmiana %
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 626 323 433 130 193 193 44,6%
Kapitał podstawowy 145 848 145 848 - 0,0%
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 87 163 234 799 (147 636) -62,9%
Pozostałe kapitały rezerwowe 4 584 2 705 1 879 69,5%
Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów i podmiotów zagranicznych 5 101 2 190 2 911 132,9%
Zyski zatrzymane 383 627 47 588 336 039 706,1%
Udziały niedające kontroli 18 852 - 18 852 100,0%
Razem kapitał własny 645 175 433 130 212 045 49,0%
Zobowiązania 3 041 578 3 015 081 26 497 0,9%
Zobowiązania długoterminowe 347 985 382 378 (34 393) -9,0%
Kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania 34 355 75 967 (41 612) -54,8%
Kaucje z tytułu umów o budowę 161 347 161 143 204 0,1%
Rezerwy na zobowiązania długoterminowe i inne obciążenia 147 676 141 521 6 155 4,3%
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych 4 381 3 747 634 16,9%
Pochodne instrumenty finansowe 226 - 226 100,0%
Zobowiązania krótkoterminowe 2 693 593 2 632 703 60 890 2,3%
Kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania 19 729 17 718 2 011 11,4%
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 1 217 984 1 287 594 (69 610) -5,4%
Kaucje z tytułu umów o budowę 189 466 222 146 (32 680) -14,7%
Kwoty należne odbiorcom z tytułu umów o budowę 689 915 534 870 155 045 29,0%
Otrzymane zaliczki 276 325 274 050 2 275 0,8%
Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe i inne obciążenia 120 126 116 060 4 066 3,5%
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 16 147 6 225 9 922 159,4%
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych 1 117 1 036 81 7,8%
Pochodne instrumenty finansowe 499 257 242 94,2%
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów 156 931 161 608 (4 677) -2,9%
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów 5 354 11 139 (5 785) -51,9%
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA 3 686 753 3 448 211 238 542 6,9%

Na dzień 31 grudnia 2013 roku skonsolidowana wartość aktywów wzrosła o 238 542 tysiące złotych w stosunku do stanu na koniec grudnia 2012 roku w wyniku wzrostu wartości aktywów trwałych o 11,2% (62 423 tysiące złotych) oraz wzrostu wartości aktywów obrotowych o 6,1% (176 119 tysięcy złotych).

Aktywa trwałe (długoterminowe):

Na zmianę wartości aktywów trwałych na dzień 31 grudnia 2013 roku w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wpływ miały przede wszystkim:

 • spadek salda rzeczowych aktywów trwałych o 27 437 tysięcy złotych głównie w wyniku zmiany składu Grupy w kwocie 5 771 tysięcy złotych oraz w wyniku amortyzacji w kwocie 26 446 tysięcy złotych. Nakłady inwestycyjne w kwocie 9 537 tysięcy złotych z kolei zwiększyły rzeczowe aktywa trwałe,
 • wzrost salda nieruchomości inwestycyjnych o 21 273 tysiące złotych w wyniku zmiany składu Grupy w kwocie 20 225 tysięcy złotych,
 • wzrost salda należności z tytułu umowy koncesyjnej o 22 376 tysięcy złotych w wyniku objęcia konsolidacją spółki Budimex Parking Wrocław Sp. z o.o. od 2013 roku oraz dalszą budową parkingu,
 • wzrost salda aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego o 39 685 tysięcy złotych w wyniku utworzenia aktywów w kwocie 16 824 tysiące złotych, wykorzystania rezerwy w kwocie 20 087 tysięcy złotych oraz zmiany składu Grupy w kwocie (2 862) tysiące złotych, jak również innych zmian w kwocie 5 636 tysięcy złotych.

Aktywa obrotowe (krótkoterminowe):

W tym samym czasie aktywa obrotowe wzrosły o 176 119 tysięcy złotych, co było głównie wynikiem wzrostu:

 • wzrostu salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności o kwotę 123 839 tysięcy złotych,
 • wzrostu salda środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 341 050 tysięcy złotych,

przy jednoczesnym spadku:

 • kwot należnych od odbiorców z tytułu umów o budowę o kwotę 80 860 tysięcy złotych,
 • spadku salda zapasów o kwotę 179 160 tysiące złotych, głównie związanym z działalnością deweloperską oraz zmianą składu Grupy.

Kapitał własny i zobowiązania:

Po stronie kapitałów własnych i zobowiązań zmiany dotyczyły:

 • spadku wartości zobowiązań długoterminowych o kwotę 34 393 tysiące złotych, przede wszystkim z powodu spadku salda kredytów, pożyczek i innych zewnętrznych źródeł finansowania o kwotę 41 612 tysięcy złotych przy jednoczesnym wzroście salda rezerw na zobowiązania długoterminowe o 6 155 tysięcy złotych,
 • wzrostu wartości zobowiązań krótkoterminowych o kwotę 60 890 tysięcy złotych, z których największe zmiany dotyczyły:
  • spadku wartości zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań o 69 610 tysięcy złotych,
  • spadku salda krótkoterminowych kaucji z tytułu umów o budowę o 32 680 tysięcy złotych,
  • wzrostu kwot należnych odbiorcom z tytułu umów o budowę o 155 045 tysięcy złotych.

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Budimex

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01 - 31.12.2013 01.01 - 31.12.2012 Zmiana Zmiana %
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów 4 749 459 6 077 660 (1 328 201) -21,9%
Koszty sprzedanych produktów i usług oraz towarów i materiałów (4 354 043) (5 617 789) 1 263 746 -22,5%
Zysk brutto ze sprzedaży 395 416 459 871 (64 455) -14,0%
Koszty sprzedaży (28 364) (24 371) (3 993) 16,4%
Koszty ogólnego zarządu (162 917) (193 362) 30 445 -15,7%
Pozostałe przychody operacyjne 44 181 65 780 (21 599) -32,8%
Pozostałe koszty operacyjne (107 991) (139 172) 31 181 -22,4%
Zysk (strata) z pochodnych instrumentów finansowych (1 131) 13 663 (14 794) -108,3%
Zysk ze zbycia jednostki zależnej 194 112 - 194 112 100,0%
Zysk z działalności operacyjnej 333 306 182 409 150 897 82,7%
Przychody finansowe 30 498 67 063 (36 565) -54,5%
Koszty finansowe (28 256) (40 723) 12 467 -30,6%
Zysk (strata) z pochodnych instrumentów finansowych 407 - 407 100,0%
Udział w (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności (4 684) (6 121) 1 437 -23,5%
Zysk brutto 331 271 202 628 128 643 63,5%
Podatek dochodowy (29 971) (16 646) (13 325) 80,0%
Zysk netto za okres 301 300 185 982 115 318 62,0%
z tego przypadający:        
akcjonariuszom Spółki 300 480 185 982 114 498 61,6%
udziałom niedającym kontroli 820 - 820 100,0%

W roku 2013 Grupa Budimex uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 4 749 459 tysięcy złotych, co stanowi spadek o 21,9% w porównaniu do przychodów uzyskanych w roku 2012.

Zysk brutto ze sprzedaży w 2013 roku wyniósł 395 416 tysięcy złotych, natomiast w roku poprzednim osiągnął wartość 459 871 tysięcy złotych. Rentowność brutto sprzedaży w roku 2013 wyniosła zatem 8,33%, a w roku 2012 wskaźnik ten wynosił 7,57%.

Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości w przypadku, gdy budżetowane koszty realizacji kontraktu budowlanego przekraczają całkowitą wartość przewidywanych przychodów, spółki Grupy w momencie zidentyfikowania tego faktu tworzą rezerwy na straty, prezentowane w bilansie w pozycji „Kwoty należne odbiorcom z tytułu umów o budowę”. W kolejnych okresach część utworzonej rezerwy jest rozwiązywana proporcjonalnie do stopnia zaawansowania kontraktu przy uwzględnieniu ujemnej całkowitej marży kontraktu. Na dzień 31 grudnia 2013 roku rezerwy na straty na kontraktach wynosiły 209 367 tysięcy złotych. W 2013 roku saldo rezerw na straty na kontraktach uległo zmniejszeniu o kwotę 19 072 tysiące złotych, z czego 594 tysiące złotych było związane z rozpoczęciem konsolidacji Elektromontażu Poznań SA.

 • Koszty sprzedaży w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2013 roku, w porównaniu z rokiem poprzednim, wzrosły o 3 993 tysiące złotych, natomiast koszty ogólnego zarządu były niższe o 30 445 tysięcy złotych niż koszty poniesione w 2012 roku. Wskaźnik udziału łącznie kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu w sprzedaży ogółem wzrósł z 3,58% w 2012 roku do 4,03% w roku bieżącym.  
 • Pozostałe przychody operacyjne w 2013 roku wyniosły 44 181 tysięcy złotych i obejmowały między innymi otrzymane odszkodowania i kary umowne w kwocie 20 174 tysiące złotych, rozwiązanie rezerw na kary i sankcje w kwocie 2 452 tysiące złotych, odwrócenie odpisów aktualizujących należności w kwocie 4 146 tysięcy złotych, odwrócenie odpisów aktualizujących zapasy w kwocie 3 582 tysiące złotych, odwrócenie rezerw na restrukturyzację w kwocie 2 354 tysiące złotych, a także odpis przedawnionych zobowiązań w kwocie 3 113 tysięcy złotych. Ponadto w roku 2013 roku spółki Grupy dokonały zbycia składników rzeczowego majątku trwałego oraz nieruchomości inwestycyjnych, z którego osiągnęły ogólny zysk w wysokości 1 854 tysiące złotych. Wartość netto składników rzeczowego majątku trwałego sprzedanych w roku 2013 wynosiła 3 581 tysięcy złotych. 
 • Pozostałe koszty operacyjne w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2013 roku wyniosły 107 991 tysięcy złotych, z czego 15 721 tysięcy złotych stanowiły koszty z tytułu odpisów aktualizujących wartość należności, 61 881 tysięcy złotych dotyczyło kosztów z tytułu utworzonych odpisów aktualizujących wartość zapasów (głównie w działalności deweloperskiej). Koszty utworzonych rezerw na sprawy sądowe wynosiły 3 633 tysiące złotych, a 13 817 tysięcy złotych dotyczyło utworzonych rezerw na kary i odszkodowania. Wartość wypłaconych odszkodowań i kar umownych, które obciążyły wynik Grupy w 2013 roku wyniosła 9 983 tysiące złotych.  
 • W roku 2013 Grupa odnotowała stratę z tytułu wyceny i realizacji instrumentów pochodnych typu FX Forward (zawartych w celu ograniczenia ryzyka kursowego kontraktów budowlanych w walutach obcych) w wysokości 1 131 tysięcy złotych. 
 • 2 grudnia 2013 roku Grupa sprzedała udziały w spółce Budimex Danwood Sp. z o.o. i osiągnęła z tego tytułu zysk w kwocie 194 112 tysięcy złotych.  
 • W 2013 roku Grupa odnotowała zysk z działalności operacyjnej w wysokości 333 306 tysięcy złotych, co stanowiło 7,02% wartości przychodów ze sprzedaży, natomiast w roku poprzednim zysk w wysokości 182 409 tysięcy złotych, co stanowiło 3,00% wartości przychodów ze sprzedaży.  
 • W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2013 roku Grupa osiągnęła zysk z działalności finansowej wynoszący 2 242 tysiące złotych, podczas gdy w 2012 roku – zysk w wysokości 26 340 tysięcy złotych. Koszty finansowe w 2013 roku stanowiły między innymi: koszty odsetek w wysokości  5 513 tysięcy złotych, zapłacone przez spółki Grupy prowizje bankowe od gwarancji i kredytów w wysokości 13 684 tysiące złotych, koszty z tytułu dyskonta długoterminowych należności i zobowiązań z tytułu kaucji gwarancyjnych w wysokości 7 053 tysiące złotych oraz nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi w kwocie 1 813 tysięcy złotych. Przychody finansowe za 2013 rok stanowiły przede wszystkim odsetki w wysokości 29 725 tysięcy złotych oraz wycena należności z tytułu umowy koncesyjnej w kwocie 524 tysiące złotych.   
 • W roku 2013 Grupa osiągnęła zysk z tytułu wyceny instrumentów pochodnych typu swap stopy procentowej (zawartych w celu ograniczenia ryzyka stopy procentowej) w wysokości 407 tysięcy złotych.

Rok 2013 Grupa zamknęła zyskiem brutto w wysokości 331 271 tysięcy złotych, natomiast rok poprzedni - zyskiem brutto w wysokości 202 628 tysiące złotych.

Obciążenie wyniku z tytułu podatku dochodowego za 2013 rok wyniosło 29 971 tysięcy złotych, w tym:

 • część bieżąca w wysokości 66 697 tysięcy złotych,
 • część odroczona w wysokości (36 726) tysięcy złotych.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Grupa rozpoznała aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 351 336 tysięcy złotych, podczas gdy na dzień 31 grudnia 2012 roku Grupa wykazywała aktywa z tego tytułu w kwocie 311 651 tysięcy złotych. Składniki bilansu z tytułu odroczonego podatku dochodowego w Grupie Budimex wynikają głównie ze specyfiki rozliczeń kontraktów budowlanych, gdzie moment uznania kosztu za poniesiony i przychodu za zrealizowany są różne w ujęciu podatkowym i księgowym.

Zysk netto przypisany akcjonariuszom Budimeksu SA za rok 2013 roku wyniósł 300 480 tysięcy złotych, podczas gdy zysk netto przypisany akcjonariuszom Budimeksu SA za rok 2012 wyniósł 185 982 tysiące złotych.

Zysk netto przypisany udziałom niedającym kontroli za 2013 rok wyniósł 820 tysięcy złotych. W analogicznym okresie roku poprzedniego wynik netto przypisany udziałom niedającym kontroli nie występował.

QR Code