Sprawozdanie finansowe: Grupa Budimex

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

AKTYWA 31 grudnia
2013 roku
31 grudnia
2012 roku
Aktywa trwałe (długoterminowe)    
Rzeczowe aktywa trwałe 83 755 111 192
Nieruchomości inwestycyjne 24 529 3 256
Wartości niematerialne 4 106 2 992
Wartość firmy jednostek podporządkowanych 73 237 73 237
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności 3 518 16 966
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 8 381 17 135
Kaucje z tytułu umów o budowę 24 804 19 202
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 20 703 -
Należności z tytułu umowy koncesyjnej 22 376 -
Pochodne instrumenty finansowe 692 -
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 793 4 176
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 351 336 311 651
Aktywa trwałe (długoterminowe) ogółem 622 230 559 807
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)    
Zapasy 697 046 876 206
Udzielone pożyczki i inne aktywa finansowe 3 164 -
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 525 675 401 836
Kaucje z tytułu umów o budowę 18 217 49 419
Kwoty należne od odbiorców z tytułu umów o budowę 146 630 227 490
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 331 935
Pochodne instrumenty finansowe 131 5 724
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 658 783 1 317 733
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 14 546 9 061
  3 064 523 2 888 404
Aktywa trwałe (grupy do zbycia) zaklasyfikowane jako
przeznaczone do sprzedaży
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) ogółem 3 064 523 2 888 404
SUMA AKTYWÓW  3 686 753  3 448 211

 

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA 31 grudnia
2013 roku
31 grudnia
2012 roku
Kapitał własny    
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej    
Kapitał podstawowy 145 848 145 848
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 87 163 234 799
Pozostałe kapitały rezerwowe 4 584 2 705
Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów i podmiotów zagranicznych 5 101 2 190
Zyski (straty) zatrzymane 383 627 47 588
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ogółem 626 323 433 130
Kapitał własny przypisany udziałom niedającym kontroli 18 852 -
Kapitał własny ogółem 645 175 433 130
Zobowiązania    
Zobowiązania długoterminowe    
Kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania 34 355 75 967
Kaucje z tytułu umów o budowę 161 347 161 143
Rezerwy na zobowiązania długoterminowe i inne obciążenia 147 676 141 521
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych 4 381 3 747
Pochodne instrumenty finansowe 226 -
Zobowiązania długoterminowe ogółem 347 985 382 378
Zobowiązania krótkoterminowe    
Kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania 19 729 17 718
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 1 217 984 1 287 594
Kaucje z tytułu umów o budowę 189 466 222 146
Kwoty należne odbiorcom z tytułu umów o budowę 689 915 534 870
Otrzymane zaliczki 276 325 274 050
Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe i inne obciążenia 120 126 116 060
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 16 147 6 225
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych 1 117 1 036
Pochodne instrumenty finansowe 499 257
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów 156 931 161 608
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów 5 354 11 139
  2 693 593 2 632 703
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi (grupami do zbycia) zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaż - -
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem 2 693 593 2 632 703
Zobowiązania ogółem 3 041 578 3 015 081
SUMA KAPITAŁU WŁASNEGO I ZOBOWIĄZAŃ 3 686 753 3 448 211
QR Code